รายละเอียด

การบัญชีชั้นสูง1 / BACAC130

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BACAC130
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การบัญชีชั้นสูง1
  • ชื่อรายวิชา (EN) : BACAC130
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

นักศึกษาสามารถเข้ามาเรียนได้ตามวันเวลาที่กำหนด  แต่ห้องเรียนอาจมีปรับเปลี่ยนนะคะ

รายวิชา - การบัญชีชั้นสูง1

อาจารย์ผู้สอน