รายละเอียด

แนวคิดทางการบัญชีและการรายงานทางการเงิน / Accounting Concepts and Financial Reporting

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BACAC131
  • ชื่อรายวิชา(TH) : แนวคิดทางการบัญชีและการรายงานทางการเงิน
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Accounting Concepts and Financial Reporting
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - แนวคิดทางการบัญชีและการรายงานทางการเงิน

แนะนำรายวิชาและข้อตกลงเบื้องต้น
วัตถุประสงค์/วิวัฒนาการของรายงานการเงิน :
 ความหมายของการบัญชี
 ผู้ใช้รายงานการเงิน
 งบการเงินและการรายงานการเงิน
 วัตถุประสงค์ของการรายงานการเงิน
 วิวัฒนาการของรายงานการเงิน
 ความจำเป็นที่ต้องมีการพัฒนามาตรฐานการบัญชี
 มาตรฐานการบัญชี (TAS)
แนวคิดและข้อสมมติทางการบัญขี
 ความหมายของกรอบแนวคิด
 ความจำเป็นที่ต้องมีกรอบแนวคิด
 ส่วนประกอบของกรอบแนวคิด
 วัตถุประสงค์ของงบการเงิน
 ลักษณะเชิงคุณภาพของข้อมูลทางการบัญชี
 องค์ประกอบของงบการเงิน

กิจกรรม : บรรยาย Lecture
ถาม-ตอบ
Power Point
งบการเงิน
- ยกตัวอย่างกรณีศึกษา เพื่อการเรียนรู้
-ร่างมาตรฐานการบัญชีและกรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน (วันที่มีผลบังคับใช้ 1 ม.ค. 2564)

แนวคิดและข้อสมมติทางการบัญขี
 แนวคิดในการรับรู้และวัคมูลค่าองค์ประกอบของงบการเงิน
 แนวคิดเกี่ยวกับทุนและการรักษาระดับทุน
 การนำเสนองบการเงิน
 ส่วนประกอบของงบการเงิน
 ข้อพิจารณาโดยทั่วไปในการนำเสนองบการเงิน
 โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงิน
จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี
 ความซื่อสัตย์สุจริต (Integrity)
 ความเที่ยงธรรม (Objectivity)
 ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพและความระมัดระวังรอบคอบ (Professional Competence and Due Care)
 การรักษาความลับ (Confidentiality)

กิจกรรม : บรรยาย Lecture
ถาม-ตอบ
Power Point
- มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
- ยกตัวอย่างกรณีศึกษา เพื่อการเรียนรู้

จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี
 การรักษาความลับ (Confidentiality)
 การปฏิบัติตนเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ (Professional Behavior)
 ความโปร่งใส (Transparency)
 ความเป็นอิสระ (Independence)
 มาตรฐานในการปฏิบัติงาน (Professional Standards)
 ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน (Accountability)
การประยุกต์ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินกับเหตุการณ์ทางบัญชีที่เกี่ยวข้องในงบแสดงฐานะการเงิน
 ความหมายของงบแสดงฐานะการเงิน
 ประโยชน์ของงบแสดงฐานะการเงิน
 ข้อจำกัดของงบแสดงฐานะการเงิน
 โครงสร้างของงบแสดงฐานะการเงิน
 รูปแบบของงบแสดงฐานะการเงิน

กิจกรรม : บรรยาย Lecture
ถาม-ตอบ
Power Point
- ยกตัวอย่างกรณีศึกษา เพื่อการเรียนรู้
- มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง

การประยุกต์ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินกับเหตุการณ์ทางบัญชีที่เกี่ยวข้องในงบแสดงฐานะการเงิน
 การนำเสนอรายการในงบแสดงฐานะการเงินตามมาตรฐานการบัญชี
 การจัดประเภทรายการในงบแสดงฐานะการเงิน
 สินทรัพย์หมุนเวียน
 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
 หนี้สินหมุนเวียน
 หนี้สินไม่หมุนเวียน
 ส่วนของเจ้าของ
กิจกรรม : บรรยาย
ถาม-ตอบ
Power Point
งบการเงิน
โจทย์ปัญหา
กรณีศึกษา
- มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง

การประยุกต์ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินกับเหตุการณ์ทางบัญชีที่เกี่ยวข้องใน งบกำไรขาดทุน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
 ความหมายของงบกำไรขาดทุน
 ประโยชน์ของงบกำไรขาดทุน
 ข้อจำกัดของงบกำไรขาดทุน
 แนวคิดในการวัดผลการดำเนินงาน
 รูปแบบของงบกำไรขาดทุน
 ส่วนประกอบของกำไรหรือขาดทุนสำหรับงวด

กิจกรรม : บรรยาย
ถาม-ตอบ
Power Point
งบการเงิน
โจทย์ปัญหา
กรณีศึกษา
- มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง

การประยุกต์ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินกับเหตุการณ์ทางบัญชีที่เกี่ยวข้องใน งบกำไรขาดทุน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
 การนำเสนอรายการกำไรหรือขาดทุนตามมาตรฐานการบัญชี
 การนำเสนอรายการการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของตามมาตรฐานการบัญชี
 การแสดงรายการที่ไม่ปกติ
 การดำเนินงานที่ยกเลิก
 ผลกำไรและผลขาดทุนที่ไม่ปกติ
 การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
 ข้อผิดพลาดในงวดก่อน
 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

กิจกรรม : บรรยาย
ถาม-ตอบ
Power Point
งบการเงิน
โจทย์ปัญหา
กรณีศึกษา
- มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง

การประยุกต์ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินกับเหตุการณ์ทางบัญชีที่เกี่ยวข้องในงบกระแสเงินสด
 ความหมายของงบกระแสเงินสด
 ความเป็นมาของงบกระแสเงินสด
 ประโยชน์ของงบกระแสเงินสด
 รูปแบบของงบกระแสเงินสด
 การจัดทำงบกระแสเงินสด
 ข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำงบกระแสเงินสด
 วิธีการคำนวณเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
 ตัวอย่างการจัดทำงบกระแสเงินสด
 การจัดทำงบกระแสเงินสดโดยใช้บัญชีแยกประเภท
การประยุกต์ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินกับเหตุการณ์ทางบัญชีที่เกี่ยวข้องในงบกระแสเงินสด
 การจัดทำงบกระแสเงินสดโดยใช้กระดาษทำการ
 รายการปรับปรุงในการจัดทำงบกระแสเงินสด
 การเปิดเผยข้อมูลกระแสเงินสด


กิจกรรม : บรรยาย Lecture
ถาม-ตอบ
Power Point
งบการเงิน
โจทย์ปัญหา
กรณีศึกษา
- มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง

การจัดทำงบการเงินระหว่างกาล
 ความหมาย
 เกณฑ์หรือหลักการในการจัดทำงบการเงิน ประกอบด้วย
 แสดงฐานะทางการเงินแบบย่อ
 งบกำไรขาดทุนและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นแบบย่อ
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของแบบย่อ
 งบกระแสเงินสดแบบย่อ
 การเปิดเผยข้อมูลตามที่กำหนด

กิจกรรม : บรรยาย Lecture
ถาม-ตอบ
Power Point
งบการเงิน
โจทย์ปัญหา
กรณีศึกษา
- มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

การเปลี่ยนแปลงทางการบัญชีและข้อผิดพลาด
 การเปลี่ยนแปลงทางการบัญชี การเปลี่ยนแปลงนโยบาย การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
 การแก้ไขข้อผิดพลาด
การเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน, การแปลความหมายของรายงานการเงินที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน
 การเปิดเผยข้อมูลในรายงานการเงิน
 หลักการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
 ความต้องการในการเปิดเผยข้อมูลที่เพิ่มขึ้น
 การเปิดเผยข้อมูลที่แตกต่างกัน

กิจกรรม : บรรยาย Lecture
ถาม-ตอบ
Power Point
งบการเงิน
โจทย์ปัญหา
กรณีศึกษา
- มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง

การเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน, การแปลความหมายของรายงานการเงินที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น
 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
 นโยบายการบัญชี
 สถานะข้อผูกพันต่างๆ
 ข้อมูลที่ต้องรายงานเพิ่มเติม
กิจกรรม : บรรยาย Lecture
ถาม-ตอบ
Power Point
งบการเงิน
โจทย์ปัญหา
กรณีศึกษา
- มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง

การเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน, การแปลความหมายของรายงานการเงินที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน
 -รายการเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
 การเสนอข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน
 การเปิดเผยข้อมูลอื่นๆ
 รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและรายงานของฝ่ายจัดการ
 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1)
กิจกรรม : บรรยาย Lecture
ถาม-ตอบ
Power Point
งบการเงิน
โจทย์ปัญหา
กรณีศึกษา
- มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง

การบัญชีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
 คำนิยาม คำศัพท์และคำอธิบายรายการหรือธุรกรรมที่สำคัญ
 การรับรู้รายการและการวัดมูลค่า
การเปิดเผยข้อมูล

กิจกรรม : บรรยาย Lecture
ถาม-ตอบ
Power Point
งบการเงิน
โจทย์ปัญหา
กรณีศึกษา
- มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง

การบัญชีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก
กิจกรรม : บรรยาย Lecture
ถาม-ตอบ
Power Point
งบการเงิน
โจทย์ปัญหา
กรณีศึกษา
- มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง

ผลประโยชน์พนักงาน
กิจกรรม : บรรยาย Lecture
ถาม-ตอบ
Power Point
งบการเงิน
โจทย์ปัญหา
กรณีศึกษา
- มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง

ผลกระทบของการเลือกใช้นโยบายการบัญชี
กิจกรรม : กรณีศึกษา
วิเคราะห์ปัญหา
นำเสนอหน้าชั้น ถามตอบ

ทบทวน
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน