รายละเอียด

การเตรียมความพร้อมการเป็นวิศวกรการผลิต / Production Engineer Preparatory

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGIE213
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การเตรียมความพร้อมการเป็นวิศวกรการผลิต
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Production Engineer Preparatory
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษาและการฝึกงานทางวิศวกรรมการผลิต ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ การพัฒนาบุคลิกภาพ ระบบบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ

รายวิชา - การเตรียมความพร้อมการเป็นวิศวกรการผลิต

อาจารย์ผู้สอน