รายละเอียด

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต/วศ.บ.อท.3(4ปี) / Sufficiency Economy and Wisdom of Living

  • 9 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBSO101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต/วศ.บ.อท.3(4ปี)
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Sufficiency Economy and Wisdom of Living
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

GEBSO101 วิชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต  

ภาคเรียน : 1/2563

หลักสูตร : วศ.บ.อท.3(4ปี)

เวลาเรียน : วันพุธ   เวลา 08.00-11.0 น.

ผู้สอน : ผศ. มาลา  เทพมณี   มือถือ: 091-2908970  E-mail: mala.194@hotmail.com

รายวิชา - ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต/วศ.บ.อท.3(4ปี)

1.1 ประมวลพระราชดำรัส

1.2 ทศพิธราชธรรม

1.3 เศรษฐกิจพอเพียงกับสังคมโลก

  2.1 ความเป็นมาของเศรษฐกิจพอเพียง

2.2  ความหมายเศรษฐกิจพอเพียง    
2.3 ความสำคัญของแนวคิดระบบเศรษฐกิจพอเพียง

 3.1 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3.2  ระดับของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิ

3.3  เศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ

         -โครงการพระราชดำริ
         -หลักการทรงงาน

3. 4  การบริหารจัดการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  

3.5 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงกับการสร้างภูมิคุ้มกันในตัว   

อาจารย์ผู้สอน