รายละเอียด

การฝึกงานเครื่องมือกล / Machine Tools Practice

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGIE105
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การฝึกงานเครื่องมือกล
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Machine Tools Practice
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - การฝึกงานเครื่องมือกล

อาจารย์ผู้สอน