รายละเอียด

โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี / Data Structures and Algorithms

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : TEDEE303
  • ชื่อรายวิชา(TH) : โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Data Structures and Algorithms
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับ การจัดเก็บข้อมูลจำนวนเต็ม ทศนิยมและตัวอักษร ความหมายและความสำคัญของโครงสร้างข้อมูล โครงสร้างข้อมูลแบบเชิงเส้น สะแตก คิว ลิงค์ลิสต์ โครงสร้างข้อมูลแบบไม่เป็นเชิงเส้น ทรี บีทรี กราฟ ขั้นตอนวิธีสำหรับการประมวล ผลโครงสร้างข้อมูลแบบต่าง ๆ การเรียงลำดับ การค้นหาข้อมูล การวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี

รายวิชา - โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี

อาจารย์ผู้สอน