รายละเอียด

การเงินธุรกิจ (การจัดการ เทียบโอน) / Business Finance

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 1 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBACC107
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การเงินธุรกิจ (การจัดการ เทียบโอน)
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Business Finance
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

นักศึกษาสามารถติดต่ออาจารย์ผู้สอนได้ทาง

โทร.095-6427724

Facebook: NamDang Dang

รายวิชา - การเงินธุรกิจ (การจัดการ เทียบโอน)

อาจารย์ผู้สอน