รายละเอียด

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ-บธ.บ.บริหารธุรกิจ- การจัดการธุรกิจ (4ปี) ห้อง 1 ปี 2 SEC_6 / Academic English

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBLC103
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ-บธ.บ.บริหารธุรกิจ- การจัดการธุรกิจ (4ปี) ห้อง 1 ปี 2 SEC_6
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Academic English
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา GEBLC 103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ-บธ.บ.บริหารธุรกิจ- การจัดการธุรกิจ (4ปี) ห้อง 1 ปี 2 SEC_6

วัน-เวลาที่สอน   วันพฤหัสบดี 12.00 น. - 15.00 น.           จำนวนหน่วยกิต 3

อาจารย์ผู้สอน    นายเมธาฤทธิ์ จันทร์ทอง

เบอร์โทรติดต่อ    084 554 5714

Joining code สำหรับ MS-TEAM ของกลุ่ม:     8cr1iye

รายวิชา - ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ-บธ.บ.บริหารธุรกิจ- การจัดการธุรกิจ (4ปี) ห้อง 1 ปี 2 SEC_6

อาจารย์ผู้สอน