รายละเอียด

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ-บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ เทียบโอน ปี 2 SEC_5 / Academic English

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBLC103
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ-บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ เทียบโอน ปี 2 SEC_5
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Academic English
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา GEBLC 103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ-บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ เทียบโอน ปี 2 SEC_5

วัน-เวลาที่สอน   วันพุธ 08.00 น. - 11.00 น.           จำนวนหน่วยกิต 3

อาจารย์ผู้สอน    นายเมธาฤทธิ์ จันทร์ทอง

เบอร์โทรติดต่อ    084 554 5714

Joining code สำหรับ MS-TEAM ของกลุ่ม:       s2usfpf

รายวิชา - ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ-บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ เทียบโอน ปี 2 SEC_5

อาจารย์ผู้สอน