รายละเอียด

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน-วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (4ปี) ปี 1 SEC_19 / English for Everyday Communication

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBLC101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน-วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (4ปี) ปี 1 SEC_19
  • ชื่อรายวิชา (EN) : English for Everyday Communication
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา GEBLC 101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน-วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (4ปี) ปี 1 SEC_19

วัน-เวลาที่สอน   วันจันทร์ 08.00 น. - 11.00 น.           จำนวนหน่วยกิต 3

อาจารย์ผู้สอน    นายเมธาฤทธิ์ จันทร์ทอง

เบอร์โทรติดต่อ    084 554 5714

Joining code สำหรับ MS-TEAM ของกลุ่ม:       bczcrf1

รายวิชา - ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน-วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (4ปี) ปี 1 SEC_19

อาจารย์ผู้สอน