รายละเอียด

หลักเศรษฐศาสตร์บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ (4ปี) ห้อง 1 ปี 2/2562 / Principles of Economics

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBACC103
  • ชื่อรายวิชา(TH) : หลักเศรษฐศาสตร์บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ (4ปี) ห้อง 1 ปี 2/2562
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Principles of Economics
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - หลักเศรษฐศาสตร์บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ (4ปี) ห้อง 1 ปี 2/2562

อาจารย์ผู้สอน