รายละเอียด

การจัดการเชิงกลยุทธ์บช.บ.การบัญชี เทียบโอน ห้อง 2 ปี 3/2561 / Strategic Management

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBABA207
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การจัดการเชิงกลยุทธ์บช.บ.การบัญชี เทียบโอน ห้อง 2 ปี 3/2561
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Strategic Management
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - การจัดการเชิงกลยุทธ์บช.บ.การบัญชี เทียบโอน ห้อง 2 ปี 3/2561

อาจารย์ผู้สอน