รายละเอียด

เครื่องกลไฟฟ้า2 / Electrical Machine 2

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 04212204
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เครื่องกลไฟฟ้า2
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Electrical Machine 2
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

นักศึกษาสามารถติดต่ออาจารย์ผู้สอนได้ทาง

โทร. 0882513880 หรือ e-mail: sattawat_bu@rmutl.ac.th

นักศึกษาเข้าพบ อาจารย์ผู้สอนได้ในวันที่เรียนครั้งแรก ในวันและเวลาดังกล่าว

ให้สวมหน้ากากอนามัยมาให้เรียบร้อย หรือได้ทาง Microsoft TEAM ซึ่งจะแจ้งต่อไป

สามารถติดต่ออาจารย์ได้ทุกวันที่ห้องพักครู ฟฟ.2-101 ได้ทุกวันตามเวลาราชการ smiley

รายวิชา - เครื่องกลไฟฟ้า2

อาจารย์ผู้สอน