รายละเอียด

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน-บช.บ.การบัญชี (4ปี) ห้อง 1 ปี 1-GEBLC101_SEC_1 / English for Everyday Communication

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBLC101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน-บช.บ.การบัญชี (4ปี) ห้อง 1 ปี 1-GEBLC101_SEC_1
  • ชื่อรายวิชา (EN) : English for Everyday Communication
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

555

รายวิชา - ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน-บช.บ.การบัญชี (4ปี) ห้อง 1 ปี 1-GEBLC101_SEC_1

อาจารย์ผู้สอน