รายละเอียด

การฟังและการพูดภาษาอังกฤษทางธุรกิจ-บช.บ.กบ.3/1 (เทียบโอน) SEC_1 / Listening and Speaking English for Busines

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBABA740
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การฟังและการพูดภาษาอังกฤษทางธุรกิจ-บช.บ.กบ.3/1 (เทียบโอน) SEC_1
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Listening and Speaking English for Busines
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา BBABA740 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษทางธุรกิจ-บช.บ.กบ.3/1 (เทียบโอน) SEC_1

วัน-เวลาที่สอน   วันศุกร์ 08.00 น. - 12.00 น.           จำนวนหน่วยกิต 3

อาจารย์ผู้สอน    นายเมธาฤทธิ์ จันทร์ทอง

เบอร์โทรติดต่อ  084 554 5714

Joining code สำหรับ MS-TEAM ของกลุ่ม:       endo1ze

รายวิชา - การฟังและการพูดภาษาอังกฤษทางธุรกิจ-บช.บ.กบ.3/1 (เทียบโอน) SEC_1

อาจารย์ผู้สอน