รายละเอียด

การสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่น (เทียบโอน ห้อง 2) / (Auditing and Assurance)

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BACAC135
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่น (เทียบโอน ห้อง 2)
  • ชื่อรายวิชา (EN) : (Auditing and Assurance)
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ชื่อวิชา การสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่น (Auditing and Assurance)
รหัสวิชา BACAC135
MS Team code
omak3l7
วิชาบังคับก่อน
        1.BACAC120 การบัญชีชั้นกลาง 1
        2.
BACAC121 การบัญชีชั้นกลาง 2
คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและฝึกปฏิบัติ แนวคิดความสำคัญของการสอบบัญชีที่มีต่อระบบเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน วิวัฒนาการและวัตถุประสงค์ของการสอบบัญชี ประเภทของการตรวจสอบ แม่บทของงานที่ให้ความเชื่อมั่น บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีในกรณีต่างๆ ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการทุจริตและข้อผิดพลาด จรรยาบรรณของผู้สอบบัญชี ความเสี่ยงในการสอบบัญชีและการประเมินความเสี่ยง ความมีสาระสำคัญ การวางแผนและการกำหนดแนวการตรวจสอบ หลักฐานการสอบบัญชี การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี การบันทึกผลการตรวจสอบ และการจัดทำเอกสารของผู้สอบบัญชี วิธีการตรวจสอบสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของกิจการ รายได้และค่าใช้จ่าย การสรุปผลการตรวจสอบและการจัดทำรายงานการสอบบัญชี และรับรองภาษีอากร แนวทางการตรวจสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์และการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี

 

รายวิชา - การสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่น (เทียบโอน ห้อง 2)

อาจารย์ผู้สอน