รายละเอียด

แนวคิดทางการบัญชีและการรายงานทางการเงิน / Accounting Concepts and Financial Reporting

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BACAC131 SEC1
  • ชื่อรายวิชา(TH) : แนวคิดทางการบัญชีและการรายงานทางการเงิน
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Accounting Concepts and Financial Reporting
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

นักศึกษาสามารถติดต่ออาจารย์ผู็สอนได้

1. ทาง inbox กลุ่มการบัญชีปี3(4ปี) หรือ

2. โทร 086-2154991

3. Team code qzleguy

รายวิชา - แนวคิดทางการบัญชีและการรายงานทางการเงิน

อาจารย์ผู้สอน