รายละเอียด

การวิจัยทางธุรกิจและสถิติ / ฺีBusiness Research and Statistics

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BACAC151 SEC2
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การวิจัยทางธุรกิจและสถิติ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : ฺีBusiness Research and Statistics
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

นักศึกษาสามารถติดต่ออาจารย์ผู้สอนได้

1. ทาง inbox กลุ่มชื่อการบัญชีปี 4 หรือ

2. โทร 086-2154991

3. Team code 32evq6i

รายวิชา - การวิจัยทางธุรกิจและสถิติ

อาจารย์ผู้สอน