รายละเอียด

การจัดการเชิงกลยุทธ์ SEC 4 / Strategic Management

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBABA207
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การจัดการเชิงกลยุทธ์ SEC 4
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Strategic Management
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - การจัดการเชิงกลยุทธ์ SEC 4

การจัดการเชิงกลยุทธ์
- วิวัฒนาการการจัดการเชิงกลยุทธ์
- ลักษณะการจัดการเชิงกลยุทธ์
- คำนิยาม
- บทบาทต่างๆ ในการจัดการเชิงกลยุทธ์
- กระบวนการการจัดการเชิงกลยุทธ์

กิจกรรม : แนะนำ เนื้อหาวิชา บรรยายเนื้อหา ร่วมอภิปรายซักถาม
มอบหมายให้ค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาวการณ์ การแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเชิงกลยุทธ์

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
- สภาพแวดล้อมทั่วไป

กิจกรรม : บรรยายเนื้อหา ร่วมอภิปรายซักถาม
ฝึกหัดวิเคราะห์

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
- สภาพแวดล้อมเชิงการแข่งขัน
- การประเมินสภาพแวดล้อม

กิจกรรม : บรรยายเนื้อหา ร่วมอภิปรายซักถาม
ฝึกหัดวิเคราะห์

การกำหนดทิศทางองค์กร
- การกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและวัตถุประสงค์

กิจกรรม : บรรยายเนื้อหา ร่วมอภิปรายซักถาม
ศึกษากรณีศึกษา
ฝึกหัดกำหนดทิศทางองค์กร

การกำหนดกลยุทธ์ระดับองค์กร
กิจกรรม : บรรยายเนื้อหา ร่วมอภิปรายซักถาม
ศึกษากรณีศึกษา
ฝึกหัดกำหนดกลยุทธ์ระดับองค์กร

การกำหนดกลยุทธ์ระดับธุรกิจ (1/2)
กิจกรรม : บรรยายเนื้อหา ร่วมอภิปรายซักถาม
ศึกษากรณีศึกษา
ฝึกหัด กำหนดกลยุทธ์ระดับธุรกิจ

การกำหนดกลยุทธ์ระดับธุรกิจ (1/2)ทดสอบย่อย
กิจกรรม : บรรยายเนื้อหา ร่วมอภิปรายซักถาม
ศึกษากรณีศึกษา
ฝึกหัด กำหนดกลยุทธ์ระดับธุรกิจ

ทดสอบย่อย

สอบกลางภาค
กิจกรรม : สอบกลางภาค

การแปลงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ
กิจกรรม : บรรยายเนื้อหา ร่วมอภิปรายซักถาม
กรณีศึกษา

การควบคุมเชิงกลยุทธ์
กิจกรรม : บรรยายเนื้อหา ร่วมอภิปรายซักถาม
กรณีศึกษา

การวัดผลองค์กรแบบสมดุล (Balanced Scorecard) และแผนที่กลยุทธ์
กิจกรรม : บรรยายเนื้อหา ร่วมอภิปรายซักถาม กรณีศึกษา
ฝึกหัดทำ Balanced Scorecard และแผนที่กลยุทธ์

การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ในการดำเนินงานระดับนานาชาติ และในเวทีสากล
กิจกรรม : บรรยายเนื้อหา ร่วมอภิปรายซักถาม กรณีศึกษา

การบริหารเชิงกลยุทธ์กับการจัดการคุณภาพโดยรวม
กิจกรรม : บรรยายเนื้อหา ร่วมอภิปรายซักถาม กรณีศึกษา

การบริหารเชิงกลยุทธ์มิติสังคมและจริยธรรม
การบริหารเชิงกลยุทธ์ในองค์กรที่ไม่หวังผลกำไร

กิจกรรม : บรรยายเนื้อหา ร่วมอภิปรายซักถาม
ทำแบบฝึกหัด

รายงานกลุ่ม
กิจกรรม : ร่วมอภิปราย ซักถาม
สรุปประเด็นภาพรวมในการจัดการเชิงกลยุทธ์

สรุปสาระสำคัญ และการนำกลยุทธ์สู่การปรับใช้อย่างเหมาะสม
กิจกรรม : ร่วมอภิปราย ซักถาม
สรุปประเด็นภาพรวมในการจัดการเชิงกลยุทธ์

สอบปลายภาค
กิจกรรม : สอบปลายภาค

อาจารย์ผู้สอน