รายละเอียด

แคลคูลัส 1 lสำหรับวิศวกร sec 10 / calculus 1 for engineers

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 1 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FNMA105
  • ชื่อรายวิชา(TH) : แคลคูลัส 1 lสำหรับวิศวกร sec 10
  • ชื่อรายวิชา (EN) : calculus 1 for engineers
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - แคลคูลัส 1 lสำหรับวิศวกร sec 10

อาจารย์ผู้สอน