รายละเอียด

แคคูลัส 1 สำหรับวิศวกร sec 3 / calculus 1 for engineers

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 2 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNMA105
  • ชื่อรายวิชา(TH) : แคคูลัส 1 สำหรับวิศวกร sec 3
  • ชื่อรายวิชา (EN) : calculus 1 for engineers
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - แคคูลัส 1 สำหรับวิศวกร sec 3

อาจารย์ผู้สอน