รายละเอียด

แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร sec 9 / calculus 1 for engineers

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 3 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNMA105
  • ชื่อรายวิชา(TH) : แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร sec 9
  • ชื่อรายวิชา (EN) : calculus 1 for engineers
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร sec 9

อาจารย์ผู้สอน