รายละเอียด

วิธีการทางคณิตศาสตร์วิศวกรรม / Methods of Engineering Mathematics

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : MENEE191
  • ชื่อรายวิชา(TH) : วิธีการทางคณิตศาสตร์วิศวกรรม
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Methods of Engineering Mathematics
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

MS Team password SEC3,4: e0p3kqg

อาจารย์อยู่ประจำที่ ห้องพัก อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ตึกคณะวิศวกรรมศาสตร์

รายวิชา - วิธีการทางคณิตศาสตร์วิศวกรรม

อาจารย์ผู้สอน