รายละเอียด

สนามแม่เหล็กไฟฟ้า / Electromagnetic Fields

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGEE142
  • ชื่อรายวิชา(TH) : สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Electromagnetic Fields
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

MS Team password SEC1: 0qog4me

อาจารย์อยู่ประจำที่ ห้องพัก อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ตึกคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

รายวิชา - สนามแม่เหล็กไฟฟ้า

อาจารย์ผู้สอน