รายละเอียด

การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง / Power System Protection

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGEE136
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Power System Protection
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

MS Team password SEC1: 4rzorlt , SEC2: sbq3m8g

อาจารย์อยู่ประจำที่ ห้องพัก อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ตึกคณะวิศวกรรมศาสตร์

รายวิชา - การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง

อาจารย์ผู้สอน