รายละเอียด

คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า / Electrical Engineering Mathematics

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGEE102
  • ชื่อรายวิชา(TH) : คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Electrical Engineering Mathematics
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

MS Team passward SEC1: zi523pm , SEC2: pqmcef1 , SEC3:  k2ntzm1

อาจารย์อยู่ประจำที่ ห้องพัก อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ตึกคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

รายวิชา - คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า

อาจารย์ผู้สอน