รายละเอียด

งานบริการและงานซ่อมทางอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม / Electronic and Telecommunication Appliances Service and Repair

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : TEDEE220
  • ชื่อรายวิชา(TH) : งานบริการและงานซ่อมทางอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Electronic and Telecommunication Appliances Service and Repair
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชานี้ เรียนตามตารางเรียน ตาราห้อง เนื่องจากเป็นการใช้ทักษะในการซ่อม จริงจึงไม่เรียนในระบบ Online 

รายวิชา - งานบริการและงานซ่อมทางอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน