รายละเอียด

เทศกาลและงานประเพณีไทย Sec. 1 / Thai Festivals and Traditions Sec. 1

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : CM BOATH123 SEC.1
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เทศกาลและงานประเพณีไทย Sec. 1
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Thai Festivals and Traditions Sec. 1
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

อ.ดิลก  095 453 9153

รายวิชา - เทศกาลและงานประเพณีไทย Sec. 1

อาจารย์ผู้สอน