รายละเอียด

วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 1 / electronic circuit 1

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 04222103
  • ชื่อรายวิชา(TH) : วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 1
  • ชื่อรายวิชา (EN) : electronic circuit 1
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชานี้ การเรียนการสอนแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนทฤษฎี เรียนออนไลน์  ส่วนปฏิบัติ มีการใช้ simulation ควบคู่กับ การลงปฏิบัติ ณ ห้องปฏิบัติการจริงภายใต้มาตรการป้องการ COVID-19 

รายวิชา - วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 1

อาจารย์ผู้สอน