รายละเอียด

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา / Innovation and Information Technology for Educational

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : TEDCC810
  • ชื่อรายวิชา(TH) : นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Innovation and Information Technology for Educational
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

หลักสูตร คอ.บ. (คอมพิวเตอร์) โดย อ.ตั้ม กิตตินันท์ น้อยมณี

เข้ามาเรียนกันได้ที่ลิงค์นี้ https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a68f4a128ef734895ba8e78a3da629d67%40thread.tacv2/conversations?groupId=6dbce5da-7168-4ddf-8a82-24fbe3e1db86&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

 

รายวิชา - นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

1.1 ความหมายของนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
1.2 แนวคิดพื้นฐานของนวัตกรรมทางการศึกษา
1.4 การสร้างสื่อดิจิตอล
กิจกรรม : ฟังบรรยาย ถามตอบ อภิปราย ในชั่วโมงทฤษฎี และลงมือปฏิบัติในชั่วโมงปฏิบัติ

1.3 ความสำคัญและประโยชน์ของนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.4 การสร้างสื่อดิจิตอล

กิจกรรม : ฟังบรรยาย ถามตอบ อภิปราย ในชั่วโมงทฤษฎี และลงมือปฏิบัติในชั่วโมงปฏิบัติ

2.1 สื่อการเรียนการสอน
2.2 สื่อโสตทัศน์ สื่อเสียงและสื่อทัศนะ

กิจกรรม : ฟังบรรยาย ถามตอบ อภิปราย ในชั่วโมงทฤษฎี และลงมือปฏิบัติในชั่วโมงปฏิบัติ

2.3 สื่อประสมและสื่อหลายมิติ
2.4 สื่อหลายมิติ

กิจกรรม : ฟังบรรยาย ถามตอบ อภิปราย ในชั่วโมงทฤษฎี และลงมือปฏิบัติในชั่วโมงปฏิบัติ

2.5 การสร้างสื่อ Microsoft Office PowerPoint
กิจกรรม : ฟังบรรยาย ถามตอบ อภิปราย ในชั่วโมงทฤษฎี และลงมือปฏิบัติในชั่วโมงปฏิบัติ

3.1 การสื่อสาร
3.2 การสื่อสารในการเรียนการสอน

กิจกรรม : ฟังบรรยาย ถามตอบ อภิปราย ในชั่วโมงทฤษฎี และลงมือปฏิบัติในชั่วโมงปฏิบัติ

3.3 การเรียนรู้ การเรียนการสอน และการสื่อสาร
กิจกรรม : ฟังบรรยาย ถามตอบ อภิปราย ในชั่วโมงทฤษฎี และลงมือปฏิบัติในชั่วโมงปฏิบัติ

4.1 การออกแบบการเรียนการสอน
4.2 ทฤษฎีการเรียนรู้

กิจกรรม : ฟังบรรยาย ถามตอบ อภิปราย ในชั่วโมงทฤษฎี และลงมือปฏิบัติในชั่วโมงปฏิบัติ

สอบกลางภาค

กิจกรรม :

4.3 จิตวิทยาการเรียนรู้
4.4 การสร้างสื่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับการพัฒนาและการบริหารจัดการนวัตกรรมการศึกษา
กิจกรรม : ฟังบรรยาย ถามตอบ อภิปราย ในชั่วโมงทฤษฎี และลงมือปฏิบัติในชั่วโมงปฏิบัติ

5.1 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
กิจกรรม : ฟังบรรยาย ถามตอบ อภิปราย ในชั่วโมงทฤษฎี และลงมือปฏิบัติในชั่วโมงปฏิบัติ

5.1 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
กิจกรรม : ฟังบรรยาย ถามตอบ อภิปราย ในชั่วโมงทฤษฎี และลงมือปฏิบัติในชั่วโมงปฏิบัติ

5.2 การสอนบนเว็บ
กิจกรรม : ฟังบรรยาย ถามตอบ อภิปราย ในชั่วโมงทฤษฎี และลงมือปฏิบัติในชั่วโมงปฏิบัติ

5.3 การใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับสื่อการเรียนการสอน
กิจกรรม : ฟังบรรยาย ถามตอบ อภิปราย ในชั่วโมงทฤษฎี และลงมือปฏิบัติในชั่วโมงปฏิบัติ

6.1 แนวทางการประเมินนวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอน
6.2 การประเมินหาประสิทธิภาพของสื่อ

กิจกรรม : ฟังบรรยาย ถามตอบ อภิปราย ในชั่วโมงทฤษฎี และลงมือปฏิบัติในชั่วโมงปฏิบัติ

6.3 การสร้างเครื่องมือประเมินนวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอน
6.4 งานวิจัยเกี่ยวกับการหาประสิทธิภาพของนวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอน
กิจกรรม : ฟังบรรยาย ถามตอบ อภิปราย ในชั่วโมงทฤษฎี และลงมือปฏิบัติในชั่วโมงปฏิบัติ

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน