รายละเอียด

เคมีสำหรับวิศวกร / Chemistry for Engineering

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 44 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNSC201 sec4
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เคมีสำหรับวิศวกร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Chemistry for Engineering
  • เทอม / ปีการศึกษา : /2563

รายละเอียด

Aj.on 0813666848

รายวิชา - เคมีสำหรับวิศวกร

อาจารย์ผู้สอน