รายละเอียด

เทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน / Necessary Information Technology in Daily Life

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 2 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBSC102
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Necessary Information Technology in Daily Life
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เพื่อศึกษาความหมาย ความสำคัญ องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ เครือข่าย อินเตอร์เน็ต สื่อสังคมออนไลน์(Social Network) พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กฎหมาย การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การละเมิดลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญา ภัยคุกคามความปลอดภัยในการใช้อินเตอร์เน็ต การสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต การใช้บริการโปรแกรมทางอินเตอร์เน็ต เทคโนโลยีสื่อประสมและการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเบื้องต้นที่จำเป็นในปัจจุบัน

รายวิชา - เทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน

- แนะนำรายวิชา บทเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการเรียนการสอน ข้อตกลงในรายวิชา
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1 ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.2 องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.3 บทบาทความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.4 หน้าที่ของเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.5 วิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.6 ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ

กิจกรรม : - ชี้แจงลักษณะรายวิชา การแบ่งหน่วยเรียน กิจกรรมการเรียนการสอน วิธีการวัดและประเมินผล
- สร้างข้อตกลงร่วมกันในการจัดการเรียนการสอน
- แนะนำเอกสารและเว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง
- บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ
- ซักถามนักศึกษา และเปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถามเมื่อมีข้อสงสัย
- ทำแบบฝึกหัดตามโจทย์ที่ได้รับมอบหมาย

บทที่ 2 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
2.1 ประวัติของการสื่อสารข้อมูล
2.2 ความหมายของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
2.3 ประเภทของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
2.4 องค์ประกอบพื้นฐานของการสื่อสารข้อมูล
2.5 สื่อกลาง
2.6 การสื่อสารข้อมูลบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
2.7 ยุคของเทคโนโลยีโทรศัทพ์เคลื่อนที่
2.8 สัญญาณรับส่งข้อมูล
2.9 วิธีการส่งข่าวสารโดยผ่านตัวกลาง
2.10 อุปกรณ์สื่อสารข้อมูล
2.11 การประยุกต์ใช้งาน

กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ
- ซักถามนักศึกษา และเปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถามเมื่อมีข้อสงสัย
- ทำแบบฝึกหัดตามโจทย์ที่ได้รับมอบหมาย

บทที่ 3 การบริการและโปรแกรมประยุกต์ในเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
3.1 ความหมายของอินเตอร์เน็ต
3.2 ประวัติของอินเตอร์เน็ต
3.3 ชื่อโดเมิน(DNS:Domain Name System)
3.4 รูปแบบการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
3.5 บริการและโปรแกรมประยุกต์ในเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
3.6 บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
3.7 เบราเซอร์
3.8 สังคมออนไลน์
3.9 เกมส์ออนไลน์
3.10 ผลกระทบจากการใช้งานอินเตอร์เน็ต
กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ
- ซักถามนักศึกษา และเปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถามเมื่อมีข้อสงสัย
- ทำแบบฝึกหัดตามโจทย์ที่ได้รับมอบหมาย

บทที่ 4 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
4.1 ความหมายของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
4.2 ประวัติของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
4.3 ประเภทของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
4.4 ประโยชน์ของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
4.5 กระบวนการพื้นฐานของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
4.6 ข้อควรระวังในการใช้งานพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
4.7 ผลกระทบของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
4.8 กฎหมายของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ประกาศใช้ในประเทศไทย
กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ
- ซักถามนักศึกษา และเปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถามเมื่อมีข้อสงสัย
- ทำแบบฝึกหัดตามโจทย์ที่ได้รับมอบหมาย

บทที่ 5 กฎหมายและจริยธรรม การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
5.1 ความหมายของกฎหมาย
5.2 ลักษณะทั่วไปของกฎหมาย
5.3 ความหมายของจริยธรรม
5.4 องค์ประกอบของจริยธรรม
5.5 จริยธรรมในการใช้งานคอมพิวเตอร์
5.6 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
5.7 ตัวอย่างคดีการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ
- ซักถามนักศึกษา และเปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถามเมื่อมีข้อสงสัย
- ทำแบบฝึกหัดตามโจทย์ที่ได้รับมอบหมาย

บทที่ 6 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและการละเมิดลิขสิทธ์
6.1 ความหมายของทรัพย์สินทางปัญญา
6.2 ประเภทของทรัพย์สินทางปัญญา
6.3 กฏหมายที่เกี่ยวข้องคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
6.4 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ
6.5 เปรียบเทียบทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละประเภท
กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ
- ซักถามนักศึกษา และเปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถามเมื่อมีข้อสงสัย
- ทำแบบฝึกหัดตามโจทย์ที่ได้รับมอบหมาย

สอบกลางภาค
กิจกรรม : -

บทที่ 7 ภัยคุกคามและความปลอดภัยในการใช้อินเตอร์เน็ต
7.1 ความหมายของภัยคุกคามและความปลอดภัยของการใช้อินเตอร์เน็ต
7.2 ประเภทของภัยคุกคามในการใช้อินเตอร์เน็ต
7.3 อาชญากรรมคอมพิวเตอร์
7.4 มัลแวร์(Malware)
7.5 วิธีการตรวจสอบและป้องกันภัยคุกคามของการใช้อินเตอร์เน็ต
7.6 ตัวอย่างภัยคุกคามของการใช้อินเตอร์เน็ต
กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ
- ซักถามนักศึกษา และเปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถามเมื่อมีข้อสงสัย
- ทำแบบฝึกหัดตามโจทย์ที่ได้รับมอบหมาย

บทที่ 8 เทคโนโลยีสื่อประสม
8.1 ความหมายของสื่อประสม
8.2 วิวัฒนาการของสื่อประสม
8.3 ประเภทของสื่อประสม
8.4 บทบาทและประโยชน์ของสื่อประสม
8.5 องค์ประกอบของสื่อประสม
8.6 เทคโนโลยีสื่อประสม
8.7 การประยุกต์ใช้สื่อประสม
8.8 ผลกระทบของสื่อประสม
กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ
- ซักถามนักศึกษา และเปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถามเมื่อมีข้อสงสัย
- ทำแบบฝึกหัดตามโจทย์ที่ได้รับมอบหมาย

บทที่ 9 การสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
9.1 ความหมายของการสืบค้นข้อมูล
9.2 โปรแกรมสืบค้นข้อมูล
9.3 วิธีการสืบค้นข้อมูล
9.4 เว็บไซต์โปรแกรมสืบค้นที่ควรรู็จัก
9.5 เทคนิคการสืบค้นข้อมูลในแบบต่างๆด้วย google search
9.6 หมวดหมู่ของการค้นหาข้อมูลด้วย google search
9.7 รูปแบบการค้นหาข้อมูลด้วย google ที่ควรทราบ
9.8 เทคนิคการค้นหาข้อมูลด้วย google แบบพิเศษ
9.10 การค้นหาข้อมูลแบบละเอียด( Advance Search)
กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ
- ซักถามนักศึกษา และเปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถามเมื่อมีข้อสงสัย
- ทำแบบฝึกหัดตามโจทย์ที่ได้รับมอบหมาย

บทที่ 10 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
10.1 การสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
10.2 การติดต่อสื่อสารด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
10.3 การประยุกต์ใช้งาน cloud computer
10.4 การบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
10.5 การประยุกต์ใ้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน
กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ
- ซักถามนักศึกษา และเปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถามเมื่อมีข้อสงสัย
- ทำแบบฝึกหัดตามโจทย์ที่ได้รับมอบหมาย

บทที่ 11 Microsoft Word 2016
11.1 การใช้งาน Microsoft Word 2016 เบื้องต้น
11.2 การแทรกตารางใน Microsoft Word 2016
11.3 การแทรกรูปภาพใน Microsoft Word 2016
11.4 รูปบบของการสร้างกราฟ
กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ
- ซักถามนักศึกษา และเปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถามเมื่อมีข้อสงสัย
- ทำแบบฝึกหัดตามโจทย์ที่ได้รับมอบหมาย

บทที่ 11 Microsoft Word 2016(ต่อ)
11.6 การทำจดหมายเวียนใน Microsoft Word 2016

กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ
- ซักถามนักศึกษา และเปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถามเมื่อมีข้อสงสัย
- ทำแบบฝึกหัดตามโจทย์ที่ได้รับมอบหมาย

บทที่ 12 Microsoft Excel 2016
12.1 การใช้งาน Microsoft Excel 2016 เบื้องต้น
12.2 การใช้สูตรใน Microsoft Excel 2016
กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ
- ซักถามนักศึกษา และเปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถามเมื่อมีข้อสงสัย
- ทำแบบฝึกหัดตามโจทย์ที่ได้รับมอบหมาย

บทที่ 13 Microsoft Powerpoint 2016
13.1 การใช้งาน Microsoft Powerpoint 2016 เบื้องต้น
13.2 การทำTemplate Powerpoint 2016
กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ
- ซักถามนักศึกษา และเปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถามเมื่อมีข้อสงสัย
- ทำแบบฝึกหัดตามโจทย์ที่ได้รับมอบหมาย

นำเสนอผลงาน
กิจกรรม : - นักศึกษานำเสนอผลงาน
- อภิปรายร่วมกันระหว่างผู้สอนกับนักศึกษาและเปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม

สอบปลายภาค
กิจกรรม : -

อาจารย์ผู้สอน