รายละเอียด

เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร / Information Technology for Agriculture

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 2 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCAG005
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Information Technology for Agriculture
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร แหล่งข้อมูลและการสืบค้นข่าวสารสนเทศทางการเกษตร และข้อมูลภูมิสารสนเทศทางการเกษตร (GIS) รวมทั้งการนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ทางการเกษตร

รายวิชา - เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร

- ชี้แจง อธิบายคำอธิบายรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร เกณฑ์การให้คะแนนและรายละเอียดรายวิชาในแต่ละบท
บทที่ 1 ความรู้พืันฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1 ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.2 บทบาททางเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.3 องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.4 ประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ


กิจกรรม : - ชี้แจงลักษณะรายวิชา แผนการสอน วิธีวัดผลและประเมินผล รวมทั้งแนะนำเอกสารประกอบการสอน
- สร้างข้อตกลงร่วมกันในการจัดการเรียนการสอน
- การสอนแบบบรรยายโดยใช้สื่อประกอบการสอนพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา
- เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม
- ให้นักศึกษาสืบค้นหาข้อมูลในชั่วโมงเรียนและแบบฝึกหัด
- ฝึกปฏิบัติ

บทที่ 2 พื้นฐานการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
2.1 ความหมายของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
2.2 องค์ประกอบของการสื่อสารข้อมูล
2.3 ชนิดของสัญญาญข้อมูล
2.4 ทิศทางของการสื่อสารข้อมูล
2.5 สื่อกลางในการสื่อสารข้อมูล
2.6 อุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อระหว่างเครือข่าย
2.7 ประเภทของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
2.8 โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์

กิจกรรม : - การสอนแบบบรรยายโดยใช้สื่อประกอบการสอนพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา
- เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม
- ให้นักศึกษาสืบค้นหาข้อมูลในชั่วโมงเรียนและแบบฝึกหัด
- ฝึกปฏิบัติ

บทที่ 3 แหล่งข้อมูลและการสืบค้นข่าวสารสนเทศทางการเกษตร
3.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลและการสืบค้นข่าวสารสนเทศทางการเกษตร
3.2 ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น
3.3 เทคนิคการสืบค้นผ่านอินเตอร์เน็ต
3.4 การเลือกใช้
3.4 การสืบค้นสารสนเทศมัลติมีเดีย
3.5 แนวโน้มการสืบค้นในอนาคต
กิจกรรม : - การสอนแบบบรรยายโดยใช้สื่อประกอบการสอนพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา
- เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม
- ให้นักศึกษาสืบค้นหาข้อมูลในชั่วโมงเรียนและแบบฝึกหัด
- ฝึกปฏิบัติ

3.6 การสืบค้นข้อมูล journal
3.7 เครื่องมือสำหรับการอ่านและเขียนผลงานภาษาอังกฤษ
3.8 เครื่องมือสำหรับการเขียนอ้างอิง
3.9 เครื่องมือสำหรับการตีพิมพ์เผยแพร่
3.10 เครื่องมือตรวจวารสารปลอม/ค่าImpactปลอม
กิจกรรม : - การสอนแบบบรรยายโดยใช้สื่อประกอบการสอนพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา
- เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม
- ให้นักศึกษาสืบค้นหาข้อมูลในชั่วโมงเรียนและแบบฝึกหัด
- ฝึกปฏิบัติ

บทที่ 4 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
4.1 ที่มาและความสำคัญ
4.2 นิยามและคำจำกัดความ
4.3 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
4.4 หน้าที่ของระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์

กิจกรรม : - การสอนแบบบรรยายโดยใช้สื่อประกอบการสอนพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา
- เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม
- ให้นักศึกษาสืบค้นหาข้อมูลในชั่วโมงเรียนและแบบฝึกหัด
- ฝึกปฏิบัติ

4.5 ระบบปฏิบัติการของระบบภูมิสารสนเทศ
4.6 ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
4.7 การประยุกต์ใช้ประโยชน์ทางด้านภูมิศาสตร์
4.8 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในปัจจุบัน
กิจกรรม : - การสอนแบบบรรยายโดยใช้สื่อประกอบการสอนพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา
- เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม
- ให้นักศึกษาสืบค้นหาข้อมูลในชั่วโมงเรียนและแบบฝึกหัด
- ฝึกปฏิบัติ

สอบกลางภาค
กิจกรรม : -

บทที่ 5 หลักการอ่านแผนที่เบื้องต้น
5.1 ความหมายของแผนที่
5.2 เส้นโครงแผนที่ (Map projection)
5.3 ชนิดเส้นโครงแผนที่
5.4 ประเภทของแผนที่
5.5 องค์ประกอบของแผนที่

กิจกรรม : - การสอนแบบบรรยายโดยใช้สื่อประกอบการสอนพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา
- เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม
- ให้นักศึกษาสืบค้นหาข้อมูลในชั่วโมงเรียนและแบบฝึกหัด
- ฝึกปฏิบัติ

5.6 ระบบพิกัดในแผนที่ (Coordinate system)
5.7 เส้นชั้นความสูงและภาพตัดขวาง
5.8 ลักษณะภูมิประเทศที่ปรากฏบนแผนที่
5.9 ประโยชน์ของแผนที่
กิจกรรม : - การสอนแบบบรรยายโดยใช้สื่อประกอบการสอนพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา
- เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม
- ให้นักศึกษาสืบค้นหาข้อมูลในชั่วโมงเรียนและแบบฝึกหัด
- ฝึกปฏิบัติ

บทที่ 6 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System)
6.1 ประวัติความเป็นมาของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
6.2 ความสามารถของระบบระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
6.3 ข้อมูล
6.4 ข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศ
6.5 ชั้นข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS layers)
6.6 Geo-processing tools
6.7 Google & GIS

กิจกรรม : - การสอนแบบบรรยายโดยใช้สื่อประกอบการสอนพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา
- เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม
- ให้นักศึกษาสืบค้นหาข้อมูลในชั่วโมงเรียนและแบบฝึกหัด
- ฝึกปฏิบัติ

บทที่ 7 ระบบการสารวจจากระยะไกล (Remote Sensing)
7.1 ที่มาและความสำคัญ
7.2 นิยามและคำจำกัดความ
7.3 พัฒนาการของระบบการสารวจจากระยะไกล
7.4 ประเภทของการรับรู้ระยะไกล
7.5 ดาวเทียม
7.6 คุณสมบัติของข้อมูลที่ได้จากการสำรวจจากระยะไกล
7.7 ภาพถ่ายทางอากาศ
7.8 การแปลภาพและประมวลผลจากข้อมูลการรับรู้จากระยะไกล
7.9 การจำแนกการใช้ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน
7.10 การประยุกต์ใช้
กิจกรรม : - การสอนแบบบรรยายโดยใช้สื่อประกอบการสอนพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา
- เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม
- ให้นักศึกษาสืบค้นหาข้อมูลในชั่วโมงเรียนและแบบฝึกหัด
- ฝึกปฏิบัติ

บทที่ 8 ระบบการระบุพิกัดทางด้านภูมิศาสตร์ (Global Positioning system)
8.1 ที่มาและความสำคัญ
8.2 องค์ประกอบของระบบการระบุพิกัดบนพื้นผิวโลก
8.3 ประเภทของระบบการระบุพิกัดทางด้านภูมิศาสตร์
8.4 การใช้งานระบบการระบุพิกัดทางด้านภูมิศาสตร์
8.5 หลักการและระบบการทางานของระบบการระบุพิกัดทางด้านภูมิศาสตร์
8.6 วงโครดาวเทียมระบุพิกัด
8.7 ความคลาดเคลื่อนของข้อมูล ระบบการระบุพิกัดทางด้านภูมิศาสตร์
8.8 ดาวเทียมระบุตาแหน่งบนพื้นผิวโลก
8.9 GNSS system
8.10 ตัวอย่างการใช้ประโยชน์ระบบการระบุพิกัดทางด้านภูมิศาสตร์
กิจกรรม : - การสอนแบบบรรยายโดยใช้สื่อประกอบการสอนพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา
- เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม
- ให้นักศึกษาสืบค้นหาข้อมูลในชั่วโมงเรียนและแบบฝึกหัด
- ฝึกปฏิบัติ

บทที่ 9 ระบบการระบุพิกัดทางด้านภูมิศาสตร์ (Global Positioning system)
9.1 ที่มาและความสาคัญ
9.2 องค์ประกอบของระบบการระบุพิกัดบนพื้นผิวโลก
9.3 ประเภทของระบบการระบุพิกัดทางด้านภูมิศาสตร์
9.4 การใช้งานระบบการระบุพิกัดทางด้านภูมิศาสตร์
9.5 หลักการและระบบการทางานของระบบการระบุพิกัดทางด้านภูมิศาสตร์

กิจกรรม : - การสอนแบบบรรยายโดยใช้สื่อประกอบการสอนพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา
- เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม
- ให้นักศึกษาสืบค้นหาข้อมูลในชั่วโมงเรียนและแบบฝึกหัด
- ฝึกปฏิบัติ

9.6 วงโครดาวเทียมระบุพิกัด
9.7 ความคลาดเคลื่อนของข้อมูล ระบบการระบุพิกัดทางด้านภูมิศาสตร์
9.8 ดาวเทียมระบุตาแหน่งบนพื้นผิวโลก
9.9 GNSS system
9.10 ตัวอย่างการใช้ประโยชน์ระบบการระบุพิกัดทางด้านภูมิศาสตร์
กิจกรรม : - การสอนแบบบรรยายโดยใช้สื่อประกอบการสอนพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา
- เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม
- ให้นักศึกษาสืบค้นหาข้อมูลในชั่วโมงเรียนและแบบฝึกหัด
- ฝึกปฏิบัติ

นำเสนอผลงาน


กิจกรรม : - นักศึกษานำเสนองานที่ได้รับมอบหมาย
- เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม

นำเสนอผลงาน
กิจกรรม : - นักศึกษานำเสนองานที่ได้รับมอบหมาย
- เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม

สอบปลายภาค
กิจกรรม : -

อาจารย์ผู้สอน