รายละเอียด

เทคโนโลยีแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ / Computer Platform Technology

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCCT401
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เทคโนโลยีแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Computer Platform Technology
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เพื่อให้นักศึกษามีความตระหนักในคุณค่าและคุณธรรมจริยธรรมเสียสละและซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัยตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเองวิชาชีพและสังคม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมเบื้องต้นของระบบคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ การติดตั้งระบบปฏิบัติการ การติดตั้งและถอดการติดตั้งโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ การบริหารพื้นที่เก็บข้อมูล การบริหารงานพิมพ์ การจัดการบัญชีผู้ใช้ การเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของระบบปฏิบัติการ รวมทั้งเรียนรู้ทางด้าน IoT เบื้องต้น

รายวิชา - เทคโนโลยีแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์

แนะนำรายวิชา สถาปัตยกรรมเบื้องต้นของระบบคอมพิวเตอร์และองค์ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์
กิจกรรม : - ชี้แจงลักษณะรายวิชา แผนการสอน วิธีวัดผลและประเมินผล รวมทั้งแนะนำเอกสารประกอบการสอน
- สร้างข้อตกลงร่วมกันในการจัดการเรียนการสอน
- การสอนแบบบรรยายโดยใช้สื่อประกอบการสอนพร้อมยกตัวอย่าง
- ฝึกปฏิบัติ
- เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม
- ให้นักศึกษาสืบค้นหาข้อมูลในชั่วโมงเรียน

แนะนำรายวิชา สถาปัตยกรรมเบื้องต้นของระบบคอมพิวเตอร์และองค์ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์
กิจกรรม : - ชี้แจงลักษณะรายวิชา แผนการสอน วิธีวัดผลและประเมินผล รวมทั้งแนะนำเอกสารประกอบการสอน
- สร้างข้อตกลงร่วมกันในการจัดการเรียนการสอน
- การสอนแบบบรรยายโดยใช้สื่อประกอบการสอนพร้อมยกตัวอย่าง
- ฝึกปฏิบัติ
- เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม
- ให้นักศึกษาสืบค้นหาข้อมูลในชั่วโมงเรียน

ระบบปฏิบัติการที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์
กิจกรรม : - การสอนแบบบรรยายโดยใช้สื่อประกอบการสอนพร้อมยกตัวอย่าง
- ฝึกปฏิบัติ
- เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม

การติดตั้งและการถอดการติดตั้งโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ
กิจกรรม : - การสอนแบบบรรยายโดยใช้สื่อประกอบการสอนพร้อมยกตัวอย่าง
- ฝึกปฏิบัติ
- เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม

การติดตั้งและการถอดการติดตั้งโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ
กิจกรรม : - การสอนแบบบรรยายโดยใช้สื่อประกอบการสอนพร้อมยกตัวอย่าง
- ฝึกปฏิบัติ
- เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม

การบริหารพื้นที่เก็บข้อมูล
กิจกรรม : - การสอนแบบบรรยายโดยใช้สื่อประกอบการสอนพร้อมยกตัวอย่าง
- ฝึกปฏิบัติ
- เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม

ทบทวนเนื้อหาที่เรียนมาเพื่อเตรียมสอบ
กิจกรรม : - การสอนแบบบรรยายโดยใช้สื่อประกอบการสอนพร้อมยกตัวอย่าง
- เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม
- ทดสอบย่อย

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

การบริหารงานพิมพ์
กิจกรรม : - การสอนแบบบรรยายโดยใช้สื่อประกอบการสอนพร้อมยกตัวอย่าง
- ฝึกปฏิบัติ
- เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม

การจัดการบัญชีผู้ใช้
กิจกรรม : - การสอนแบบบรรยายโดยใช้สื่อประกอบการสอนพร้อมยกตัวอย่าง
- ฝึกปฏิบัติ
- เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม

การเชื่อมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
กิจกรรม : - การสอนแบบบรรยายโดยใช้สื่อประกอบการสอนพร้อมยกตัวอย่าง
- ฝึกปฏิบัติ
- เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม

การแก้ปัญหาเบื้องต้นของระบบปฏิบัติการ
กิจกรรม : - การสอนแบบบรรยายโดยใช้สื่อประกอบการสอนพร้อมยกตัวอย่าง
- ฝึกปฏิบัติ
- เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม

การแก้ปัญหาเบื้องต้นของระบบปฏิบัติการ
กิจกรรม : - การสอนแบบบรรยายโดยใช้สื่อประกอบการสอนพร้อมยกตัวอย่าง
- ฝึกปฏิบัติ
- เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม

IoT
กิจกรรม : - การสอนแบบบรรยายโดยใช้สื่อประกอบการสอนพร้อมยกตัวอย่าง
- ฝึกปฏิบัติ
- เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม

IoT(ต่อ)
กิจกรรม : - การสอนแบบบรรยายโดยใช้สื่อประกอบการสอนพร้อมยกตัวอย่าง
- ฝึกปฏิบัติ
- เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม

นำเสนองาน
กิจกรรม : - นักศึกษานำเสนองานที่ได้รับมอบหมาย
- เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน