รายละเอียด

เคมีเชิงฟิสิกส์ / Physical Chemistry

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCCC109
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เคมีเชิงฟิสิกส์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Physical Chemistry
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - เคมีเชิงฟิสิกส์

กฎและทฤษฎีของแก๊ส
1.1 สมบัติทั่วไปของแก๊ส
1.2 กฎของแก๊ส

ปฏิบัติการที่ 1 การหาค่าคงที่ของแก๊ส
กิจกรรม : - การสอนแบบการตั้งคำถาม (Questioning)
-การสอนแบบบรรยาย

1.3 แก๊สผสม
1.4 ทฤษฎีจลน์โมเลกุลของแก๊ส

ปฏิบัติการที่ 2 การหาค่าความดันไอและความร้อนแฝงของการเกิดไอน้ำ
กิจกรรม : การสอนแบบการตั้งคำถาม (Questioning)
การสอนแบบบรรยาย
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning

บทที่ 2 อุณหพลศาสตร์
2.1 นิยามสาคัญทางอุณหพลศาสตร์
2.2 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์

ปฏิบัติการที่ 3 การหาค่าความร้อนของปฏิกิริยา
กิจกรรม : 1. กระบวนการสืบค้น (Inquiry Process)
2. การเรียนแบบแก้ปัญหา (Problem-solving)
3. การสอนแบบการตั้งคำถาม (Questioning)
4. การสอนโดยใช้เทคนิคบทบาทสมมติ
5. การสอนแบบบรรยาย

2.3 การคำนวณโดยใช้กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์
• อุณหเคมี
• การหาปริมาณความร้อน
• กฎของเฮสส์
• เอนทัลปี
• ความร้อนของปฏิกิริยา

ปฏิบัติการที่ 4 เอนทาลปีของการละลาย
กิจกรรม : 1. กระบวนการสืบค้น (Inquiry Process)
2. การเรียนแบบแก้ปัญหา (Problem-solving)
3. การสอนแบบการตั้งคำถาม (Questioning)
4. การสอนโดยใช้เทคนิคบทบาทสมมติ
5. การสอนแบบบรรยาย

2.4 กฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์

ปฏิบัติการที่ 5 การศึกษาอัตราการเกิดปฏิกิริยา
กิจกรรม : 1. กระบวนการสืบค้น (Inquiry Process)
2. การเรียนแบบแก้ปัญหา (Problem-solving)
3. การสอนแบบการตั้งคำถาม (Questioning)
4. การสอนโดยใช้เทคนิคบทบาทสมมติ
5. การสอนแบบบรรยาย

2.5 กฎข้อที่สามของอุณหพลศาสตร์

ปฏิบัติการที่ 6 อิเล้คโตรไลซิส
กิจกรรม : 1. กระบวนการสืบค้น (Inquiry Process)
2. การเรียนแบบแก้ปัญหา (Problem-solving)
3. การสอนแบบการตั้งคำถาม (Questioning)
4. การสอนโดยใช้เทคนิคบทบาทสมมติ
5. การสอนแบบบรรยาย

บทที่ 3 จลนศาสตร์เคมี
3.1 อัตราและกฏอัตรา
3.2 อันดับของการเกิดปฏิกิริยา
3.3 ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยา

ปฏิบัติการที่ 7 เซลล์กัลป์วานิก
กิจกรรม : 1. กระบวนการสืบค้น (Inquiry Process)
2. การเรียนแบบแก้ปัญหา (Problem-solving)
3. การสอนแบบการตั้งคำถาม (Questioning)
4. การสอนโดยใช้เทคนิคบทบาทสมมติ
5. การสอนแบบบรรยาย

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

บทที่ 3 จลนศาสตร์เคมี
3.1 อัตราและกฏอัตรา
3.2 อันดับของการเกิดปฏิกิริยา
3.3 ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยา

ปฏิบัติการที่ 8 การวัดค่าการนำไฟฟ้า

กิจกรรม : 1. กระบวนการสืบค้น (Inquiry Process)
2. การเรียนแบบแก้ปัญหา (Problem-solving)
3. การสอนแบบการตั้งคำถาม (Questioning)
4. การสอนโดยใช้เทคนิคบทบาทสมมติ
5. การสอนแบบบรรยาย

บทที่ 4 สมดุลระหว่างเฟส
4.1 เฟส และกฏของเฟส
4.2 สมดุลระหว่างเฟสในระบบ สารบริสุทธิ์

ปฏิบัติการที่ 9 แผนภูมิวัฏภาค (Phase diagram)
กิจกรรม : 1. กระบวนการสืบค้น (Inquiry Process)
2. การเรียนแบบแก้ปัญหา (Problem-solving)
3. การสอนแบบการตั้งคำถาม (Questioning)
4. การสอนโดยใช้เทคนิคบทบาทสมมติ
5. การสอนแบบบรรยาย

4.3 สมดุลระหว่างของเหลวกับไอของสาร
4.4 แผนภาพวัฏภาค

ปฏิบัติการที่ 10 การหาอุณหภูมิของสารละลายวิกฤตของระบบ ฟีนอล - น้ำ
กิจกรรม : 1. กระบวนการสืบค้น (Inquiry Process)
2. การเรียนแบบแก้ปัญหา (Problem-solving)
3. การสอนแบบการตั้งคำถาม (Questioning)
4. การสอนโดยใช้เทคนิคบทบาทสมมติ
5. การสอนแบบบรรยาย

บทที่ 5 สารละลายอิเล็กโทรไลต์
5.1 กระบวนการเกิดสารละลาย
5.2 สมบัติของสารละลาย

ปฏิบัติการที่ 11 ไอโซเทอร์การดูดซับของการละลาย
กิจกรรม : 1. กระบวนการสืบค้น (Inquiry Process)
2. การเรียนแบบแก้ปัญหา (Problem-solving)
3. การสอนแบบการตั้งคำถาม (Questioning)
4. การสอนโดยใช้เทคนิคบทบาทสมมติ
5. การสอนแบบบรรยาย

5.3 สมบัติคอลลิเกตีฟของสารละลาย
5.4 สมดุลระหว่างเฟสในสารละลาย
5.5 สารละลายอิเลคโทรไลต์

ปฏิบัติการที่ 12 เทอร์โมไดนามิกของเซลล์
กิจกรรม : 1. กระบวนการสืบค้น (Inquiry Process)
2. การเรียนแบบแก้ปัญหา (Problem-solving)
3. การสอนแบบการตั้งคำถาม (Questioning)
4. การสอนโดยใช้เทคนิคบทบาทสมมติ
5. การสอนแบบบรรยาย

บทที่ 6 พื้นฐานทางสเปกโทรสโกปี
6.1 รังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
6.2 การดูดกลืนและการคายแสง

ปฏิบัติการที่ ทบทวน ชดเชย
กิจกรรม : 1. กระบวนการสืบค้น (Inquiry Process)
2. การเรียนแบบแก้ปัญหา (Problem-solving)
3. การสอนแบบการตั้งคำถาม (Questioning)
4. การสอนโดยใช้เทคนิคบทบาทสมมติ
5. การสอนแบบบรรยาย

6.3 เครื่องมือที่ใช้ในสเปกโทรสโกปี
6.4 การประยุกต์ใช้สเปกโทรสโกปีทางเคมี

ปฏิบัติการที่ ทบทวน ชดเชย
กิจกรรม : 1. กระบวนการสืบค้น (Inquiry Process)
2. การเรียนแบบแก้ปัญหา (Problem-solving)
3. การสอนแบบการตั้งคำถาม (Questioning)
4. การสอนโดยใช้เทคนิคบทบาทสมมติ
5. การสอนแบบบรรยาย

ทบทวน/ซ่อมเสริม
กิจกรรม : 1. กระบวนการสืบค้น (Inquiry Process)
2. การเรียนแบบแก้ปัญหา (Problem-solving)
3. การสอนแบบการตั้งคำถาม (Questioning)
4. การสอนโดยใช้เทคนิคบทบาทสมมติ
5. การสอนแบบบรรยาย

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน