รายละเอียด

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย / Data Communication and Networks

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGCE106
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Data Communication and Networks
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

นักศึกษาสามารถเข้าร่วมชั้นเรียนวิชานี้ผ่านทาง Ms Teams
Teams Code: b6k5n91

สามารถติดต่ออาจารย์ผู้สอนโดยตรงผ่านทาง
เบอร์โทร: 0875196332
E-mail: anupong@rmutl.ac.th
Line: anupong.mai

รายวิชา - การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย

แนะนำทั่วไปเกี่ยวกับหัวข้อสำคัญที่ต้องศึกษาใน วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รวมถึงการวัดและประเมินผล
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเชื่อมต่อระบบเปิด (OSI :Open System Interconnection)
- ความสำคัญของการแบ่งระดับชั้น (Layering) กับสถาปัตยกรรมข่ายงานเจ็ดชั้น
- ปฏิบัติการ การใช้เครือข่ายบน LINUX พื้นฐาน command 1

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
กำหนดปัญหาให้แก้ไขในชั้น เรียน
ชี้แจงเงื่อนไข กำหนดปัญหา และสาธิตตัวอย่างงาน

การสื่อสารแบบบนช่องสัญญาณเดี่ยว(Single Link Communication)
- การสื่อสารข้อมูลเชิงดิจิตอล(Digital Communication)
- การเข้ารหัสและการถอดรหัส(encode and decode)ข้อมูลเฟรม(Framing)
- การตรวจหาและแก้ไขข้อผิดพลาด(Error detecting and correcting)
- การตรวจหาข้อผิดพลาดแบบ parity
- ปฏิบัติการ การใช้เครือข่ายบน LINUX พื้นฐาน command 2

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
กำหนดปัญหาให้แก้ไขในชั้น เรียน
ชี้แจงเงื่อนไข กำหนดปัญหา และสาธิตตัวอย่างงาน

- การตรวจหาข้อผิดพลาดแบบ CRC (Cyclic Redundancy Check)
- การแก้ไขข้อผิดพลาดแบบ Forward ด้วย Hamming code
- ปฏิบัติการ การใช้เครือข่ายบน LINUX พื้นฐาน Network command 1

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
กำหนดปัญหาให้แก้ไขในชั้น เรียน


ชี้แจงเงื่อนไข กำหนดปัญหา และสาธิตตัวอย่างงาน

- การควบคุมการรับส่ง ข้อมูล( Flow control) ด้วย Sliding window protocol
- การแก้ไขข้อผิดพลาดแบบ backward ด้วย ARQ (Automatic Repeat Request)
แบบ Go back N
แบบ Selective Reject
- ปฏิบัติการ การใช้เครือข่ายบน LINUX พื้นฐาน Network routing command
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
กำหนดปัญหาให้แก้ไขในชั้น เรียน สาธิตด้วยซอฟต์แวร์แบบ จำลอง


ชี้แจงเงื่อนไข กำหนดปัญหา และสาธิตตัวอย่างงาน

โปรโตคอล TCP/IP (Transportation Control Protocol / Internet Protocol)
- บทบาทสำคัญของ โปรโตคอล TCP/IP
- เปรียบเทียบการแบ่งระดับชั้นของโปรโตคอล TCP/IP กับ OSI สาระสำคัญของโปรโตคอล TCP และ UDP สาระสำคัญของโปรโตคอล IP ชั้นการเข้าถึงเครือข่าย (network access layer) ของ TCP/IPการอ้างแอดเดรสแบบ IP การทำซับเนต Private IP กับ Public IP
- ปฏิบัติการ การใช้เครือข่ายบน LINUX shell script Routing

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ


ชี้แจงเงื่อนไข กำหนดปัญหา และสาธิตตัวอย่างงาน

- Class IP และ Classless IP Host Address กับ Network Address

- ปฏิบัติออกการแบ่งเครือข่ายย่อย (IP Subnet ting 1) และจำลองสถานการณ์บนโปรแกรม Simulate
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
กำหนดปัญหาให้แก้ไข

สาธิตด้วยซอฟต์แวร์แบบ จำลองและอุปกรณ์จริง
ชี้แจงเงื่อนไข กำหนดปัญหา และสาธิตตัวอย่างงาน ในบทเรียน CCNA1

Network Fundamentals
- Network Components
- LANs and WANs
- The Internet, Intranets, and Extranets
- Internet Connections
- ปฏิบัติออกการแบ่งเครือข่ายย่อย (IP Subnet ting 2) และจำลองสถานการณ์บนโปรแกรม Simulate
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
กำหนดปัญหา และสาธิตตัวอย่างงาน ในบทเรียน CCNA1

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

- Converged Networks
- Reliable Network
- Networks Trends
- Network Technologies for the home
- Network Security
- ปฏิบัติการใช้โปรแกรม Network Simmulation LAN, WAN
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
กำหนดปัญหาให้แก้ไขในชั้น เรียน


สาธิตด้วยซอฟต์แวร์แบบ จำลองและอุปกรณ์จริง
ชี้แจงเงื่อนไข กำหนดปัญหา และสาธิตตัวอย่างงาน ในบทเรียน CCNA1

- Rules of communication
- Network protocols and standards
- Data Transfer in the Network
- ปฏิบัติการใช้โปรแกรม Network Simmulation Basic routing
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
กำหนดปัญหาให้แก้ไขสาธิตด้วยซอฟต์แวร์แบบ จำลองและอุปกรณ์จริง
ชี้แจงเงื่อนไข กำหนดปัญหา และสาธิตตัวอย่างงาน ในบทเรียน CCNA1

Ethernet Fundamentals, technologies, Switching
- Overview
- Ethernet operation
- Ethernet Switching
- Collision Domains and Broadcast Domains
- ปฏิบัติการใช้อุปกรณ์เครือข่ายประเภท สวิทชิ่ง การสร้าง VLAN( Virtual LAN)
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
กำหนดปัญหาให้แก้ไข
สาธิตด้วยซอฟต์แวร์แบบ จำลองและอุปกรณ์จริง
ชี้แจงเงื่อนไข กำหนดปัญหา และสาธิตตัวอย่างงาน ในบทเรียน CCNA1

การเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายแบบวงกว้าง(WAN : Wide Area Network) (1)
- WANS
- WAN Technologies
- Routers
- Inter VLAN
- ปฏิบัติการใช้อุปกรณ์เครือข่าย Router, Switching การสร้าง VLAN( Virtual LAN, Inter VLAN)
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
กำหนดปัญหาให้แก้ไขในชั้น เรียนสาธิตด้วยซอฟต์แวร์แบบ จำลองและอุปกรณ์จริง
ชี้แจงเงื่อนไข กำหนดปัญหา และสาธิตตัวอย่างงาน ในบทเรียน CCNA2

Routing and Routing Protocols
- Overview of static routing
- Dynamic Routing Overview
- Routing Protocols Overview
- ปฏิบัติการใช้อุปกรณ์เครือข่าย Router และ Switch Multi layer ในการทำ Routing
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
กำหนดปัญหาให้แก้ไขในชั้น เรียนสาธิตด้วยซอฟต์แวร์แบบ จำลองและอุปกรณ์จริง
ชี้แจงเงื่อนไข กำหนดปัญหา และสาธิตตัวอย่างงาน ในบทเรียน CCNA2

- Distance Vector Routing Protocols
- RIP
- IGRP
- ปฏิบัติการใช้อุปกรณ์เครือข่าย Router, Switching ในการทำ distance vector routing protocol
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
กำหนดปัญหาให้แก้ไขในชั้น เรียน
สาธิตด้วยซอฟต์แวร์แบบ จำลองและอุปกรณ์จริง
ชี้แจงเงื่อนไข กำหนดปัญหา และสาธิตตัวอย่างงาน ในบทเรียน CCNA2

TCP/IP Suite Error and Control Messages
- Overview of TCP/IP Error Message
- Overview of TCP/IP Control Message
- ปฏิบัติการจำลองสถานการณ์ TCP Suite Error and Control Messages
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
กำหนดปัญหาให้แก้ไขในชั้น เรียน


สาธิตด้วยซอฟต์แวร์แบบ จำลองและอุปกรณ์จริง
ชี้แจงเงื่อนไข กำหนดปัญหา และสาธิตตัวอย่างงาน ในบทเรียน CCNA2 และเครือข่ายจำลองโดยใช้ Raspberry Pi เป็นแม่ข่ายให้บริการ

Basic Router Troubleshooting
- Examining the Routing table
- Network Testing
- Troubleshooting Router
- ปฏิบัติการ Basic Router, Switching Troubleshooting
องค์ประกอบสำคัญในการสร้างเสถียรภาพบนเครือข่าย การนำ IPV6 มาใช้งาน

- ปฏิบัติการจำลองการติดตั้งระบบ IPV6 โดยใช้ Sever จำลอง โดยใช้ Raspberry Pi
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
กำหนดปัญหาให้แก้ไขในชั้น เรียน
สาธิตด้วยซอฟต์แวร์แบบ จำลองและอุปกรณ์จริง
ชี้แจงเงื่อนไข กำหนดปัญหา และสาธิตตัวอย่างงาน ในบทเรียน CCNA2 อุปกรณ์จริง และเครือข่ายจำลองโดยใช้ Raspberry Pi


สอบปลายภาค
สอบปฏิบัติปลายภาค

กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน