รายละเอียด

ช่องทางการจัดจำหน่ายทางการตลาด / Distribution Channels in Marketing

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBABA605 (Sec2) ป.ตรี 1/2'63 (เทียบโอน)
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ช่องทางการจัดจำหน่ายทางการตลาด
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Distribution Channels in Marketing
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

การวิเคราะห์ระบบแนวคิด การออกแบบ การคัดเลือก การจัดการ การประเมินผล ช่องทางการจัดจำหน่าย การจัดการเกี่ยวกับสมาชิกในช่องทางการตลาด การค้าสมัยใหม่ การส่งกำลังบำรุงทางการตลาด และการกระจายสินค้า เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน

รายวิชา - ช่องทางการจัดจำหน่ายทางการตลาด

อาจารย์ผู้สอน