รายละเอียด

ระบบไฟฟ้าลากจูงระบบรถราง / Railway Traction System

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGEE138
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ระบบไฟฟ้าลากจูงระบบรถราง
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Railway Traction System
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

วิชา Railway Traction Systems

รหัส ENGEE138

ผู้สอน ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ เคลือบวัง

         0897226126 

         jukkrit_k@rmutl.ac.th

URL: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a5ed4e39e15874c78832b1692a5695cfb%40thread.tacv2/conversations?groupId=ef9f20f4-bb1c-4c7f-b7a8-7983b50d65c6&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

 

ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานระบบไฟฟ้าสําหรับจ่ายรถไฟ ภาพรวมของระบบ ไฟฟ้าลากจูงรถไฟ ฟิสิกส์พื้นฐานของการลากจูง มอเตอร์กระแสไฟตรงและมอเตอร์ กระแสไฟสลับ ระบบการขับเคลื่อนควบคุมความเร็วของมอเตอร์กระแสไฟตรงและ มอเตอร์กระแสไฟสลับ วงจรขับแปลงกาลังไฟฟ้า การมอดูเลทด้วยความกว้างของ พัลส์ ระบบการเบรกทางกล ระบบการเบรกด้วยไดนามิคและรีเยนเนอเรทีฟ เทคโนโลยีรถไฟที่ใช้พลังงานจากแรงแม่เหล็กในการเคลื่อนที่ ประเด็นอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง เช่น การรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า และอื่นๆ เป็นต้น

 

Study of infrastructure of railway electrification, Overview of railway traction system, basic physics of traction, DC and AC motors, Speed control drive system of DC and AC motors, power converters, pulse width modulation (PWM), mechanical braking system, dynamic and regenerative braking system, Mev technology, other relevant issues such, as electromagnetic interference (EMI) and etc. 

รายวิชา - ระบบไฟฟ้าลากจูงระบบรถราง


กิจกรรม : แนะนำรายวิชาระบบไฟฟ้าลากจูงสำหรับระบบรถราง (Railway Traction Systems) 

              แนะนำผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ เคลือบวัง ปี 23 มทร.ล้านนาตาก (บรรจุ 25 ก.ค. 2540)

              แนะนำผู้เรียน นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า เทียบโอน ปี 3 มทร.ล้านนาตาก


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน