รายละเอียด

เคมีอินทรีย์ / Organic Chemistry

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCCC108
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เคมีอินทรีย์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Organic Chemistry
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รหัสและชื่อรายวิชา : BSCCC108   เคมีอินทรีย์(Organic Chemistry)

จำนวนหน่วยกิต: 3 หน่วยกิต ( 2 –3 – 5 )  ทฤษฎี 2  คาบ/สัปดาห์  ปฏิบัติ 3  คาบ/สัปดาห์  ค้นคว้านอกเวลา 5 คาบ/สัปดาห์

ผู้สอน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสงค์  เหลี่ยมโสภณ    E-mail. l-prasong999@hotmail.com

 

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ โครงสร้าง สมบัติ ปฏิกิริยาและการเตรียมของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนและอนุพันธ์ ทั้งชนิดสารประกอบ อะลิฟาติก สารประกอบอะลิไซคลิก  สารประกอบอะโรมาติกและอนุพันธ์ สเตอริโอเคมี

The study and laboratory practice about the structure, properties reaction and preparation of hydrocarbon compounds and derivatives, aliphatic compound, alicyclic compound, aromatic compound and derivativesand stereochemistry

รายวิชา - เคมีอินทรีย์

อาจารย์ผู้สอน