รายละเอียด

โครงสร้างภาษาอังกฤษ-ศศ.บ.ภาษาอังกฤษฯ ปี 1 (4ปี)-ตาก Sec 1 / English Structure

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BOAEC101-ศศ.บ.ภอ.1 (4ปี)-ตาก Sec 1
  • ชื่อรายวิชา(TH) : โครงสร้างภาษาอังกฤษ-ศศ.บ.ภาษาอังกฤษฯ ปี 1 (4ปี)-ตาก Sec 1
  • ชื่อรายวิชา (EN) : English Structure
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

วัน-เวลา: วันพุธ 08.00-11.00 น.

ห้องเรียน: 731 มทร.ล้านนา ตาก

ผู้สอน: อาจารย์สถิรศักดิ์ รังสินานนท์

นักศึกษาสามารถติดต่ออาจารย์ผู้สอนได้ทาง

โทร. 095-294-5452

E-mail: kwang@rmutl.ac.th

Link เข้าเรียนผ่าน MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3af281b67ec2004d398199d972c437bdc4%40thread.tacv2/conversations?groupId=12d84de1-d22a-4d1e-b0e5-765ba97b226d&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

Team Code: cs130ts  (ซี เอส หนึ่ง สาม ศูนย์ ที เอส)

หมายเหตุ:

1.ให้นักศึกษา download เอกสารประกอบการเรียนที่ อาจารย์ Upload File ไว้ใน MS Teams ใน Files--->Folder Class Materials

2. ให้นักศึกษาเข้าเล่มเอกสารประกอบการเรียนให้เรียบร้อยก่อนถึงวันเข้าเรียนwink

รายวิชา - โครงสร้างภาษาอังกฤษ-ศศ.บ.ภาษาอังกฤษฯ ปี 1 (4ปี)-ตาก Sec 1

อาจารย์ผู้สอน