รายละเอียด

ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร sec7 / Lab Physics 1 for engineering sec7

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNSC102
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร sec7
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Lab Physics 1 for engineering sec7
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร sec7

อาจารย์ผู้สอน