รายละเอียด

ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร sec6 / Lab Physics 1 for engineering sec6

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNSC102
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร sec6
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Lab Physics 1 for engineering sec6
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร sec6

อาจารย์ผู้สอน