รายละเอียด

ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร sec3 / Lab Physics 1 for engineering sec3

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNSC102
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร sec3
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Lab Physics 1 for engineering sec3
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร sec3

อาจารย์ผู้สอน