รายละเอียด

ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร sec5 / Physics 1 for engineering sec5

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNSC101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร sec5
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Physics 1 for engineering sec5
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร sec5

อาจารย์ผู้สอน