รายละเอียด

การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน / Learning Management and Classroom Management

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : TEDCC807
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Learning Management and Classroom Management
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เรียนในห้องตามวัน เวลา สถานที่ ในตารางสอน

รายวิชา - การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน

แนะนำรายวิชาและเกณฑ์การเก็บคะแนน
ทฤษฎีการเรียนรูและการสอน
- แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนรู้และการสอน
- ปฏิบัติการพูดหน้าชั้นเรียน

กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
โดยใช้ สื่อ Power Point
- นักศึกษาปฏิบัติการพูดหน้า
ชั้นเรียน

ทฤษฎีการเรียนรูและการสอน
- ทฤษฎีการเรียนรู้
- ปฏิบัติการพูดหน้าชั้นเรียน

กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
โดยใช้ สื่อ Power Point
- นักศึกษาปฏิบัติการพูดหน้า
ชั้นเรียน

หลักการและกระบวนการเรียนการสอน
- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตร
- หลักการการเรียนรู้
- ปฏิบัติการพูดหน้าชั้นเรียน

กิจกรรม : ทฤษฎีการเรียนรูและการสอน
- ทฤษฎีการเรียนรู้
- ปฏิบัติการพูดหน้าชั้นเรียน

หลักการและกระบวนการเรียนการสอน
- หลักการการเรียนรู้
- กระบวนการเรียนการสอน
- ปฏิบัติการสอนหน้าชั้นเรียน

กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
โดยใช้ สื่อ Power Point
- นักศึกษาปฏิบัติการสอนหน้า
ชั้นเรียน

หลักการและกระบวนการเรียนการสอน
- กระบวนการเรียนการสอน (ต่อ)
- การสื่อความหมายกับการเรียนการสอน
- ปฏิบัติการสอนหน้าชั้นเรียน

กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
โดยใช้ สื่อ Power Point
- นักศึกษาปฏิบัติการสอนหน้า
ชั้นเรียน

การสร้างแรงจูงใจในการเรียน
- การสร้างแรงจูงใจ
- การสร้างแรงจูงใจในการเรียน
การสอน
- ปฏิบัติการนำเข้าสู่บทเรียน

กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
โดยใช้ สื่อ Power Point
- นักศึกษาปฏิบัติการนำเข้าสู่บทเรียนหน้าชั้นเรียน

การให้เนื้อหาแก่ผู้เรียน
- เทคนิคและวิธีการสอน
- ปฏิบัติการนำเข้าสู่บทเรียน

กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
โดยใช้ สื่อ Power Point
- นักศึกษาปฏิบัติการนำเข้าสู่บทเรียนหน้าชั้นเรียน

การให้เนื้อหาแก่ผู้เรียน
- วัตถุประสงค์การเรียนการสอน
- ปฏิบัติการนำเข้าสู่บทเรียนและการ
ให้เนื้อหา


กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
โดยใช้ สื่อ Power Point
- นักศึกษาปฏิบัติการนำเข้าสู่บทเรียนและการให้เนื้อหา

สอบกลางภาค
กิจกรรม : -

การให้เนื้อหาแก่ผู้เรียน
- การกำหนดขอบเขตของเนื้อหา
ความรู้
- ปฏิบัติการนำเข้าสู่บทเรียนและการ
สอนเนื้อหา

กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
โดยใช้ สื่อ Power Point
- นักศึกษาปฏิบัติการนำเข้าสู่บทเรียนและการให้เนื้อหา

การให้เนื้อหาแก่ผู้เรียน
- การตรวจปรับความเข้าใจและ
กิจกรรมการเรียนการสอน
- ปฏิบัติการนำเข้าสู่บทเรียนและการ
สอนเนื้อหา

กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
โดยใช้ สื่อ Power Point
- นักศึกษาปฏิบัติการนำเข้าสู่บทเรียนและการให้เนื้อหา

การให้เนื้อหาแก่ผู้เรียน
- การเรียนรู้แบบบูรณาการ
- ปฏิบัติการนำเข้าสู่บทเรียนและการ
สอนเนื้อหา

กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
โดยใช้ สื่อ Power Point
- นักศึกษาปฏิบัติการนำเข้าสู่บทเรียนและการให้เนื้อหา

การให้เนื้อหาแก่ผู้เรียน
- การจัดการเรียนรู้แบบยึดผู้เรียนเป็น
สำคัญ
- หลักการและทักษะการสอนสำหรับ
ครู
- ปฏิบัติการนำเข้าสู่บทเรียนและการ
สอนเนื้อหา


กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
โดยใช้ สื่อ Power Point
- นักศึกษาปฏิบัติการนำเข้าสู่บทเรียนและการให้เนื้อหา

ขั้นพยายามการประยุกต์เนื้อหา
- ความมุ่งหมายและลักษณะของ
กิจกรรมขั้นพยายาม
- ประเภทของกิจกรรมและการ
ออกแบบปัญหาโจทย์ในขั้นพยายาม
- ปฏิบัติการขั้นประยุกต์ใช้เนื้อหา

กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
โดยใช้ สื่อ Power Point
- นักศึกษาปฏิบัติการขั้นการประยุกต์ใช้เนื้อหา

ขั้นสำเร็จผลเพื่อการตรวจสอบความก้าวหน้า
- ความมุ่งหมายและการดำเนินการใน
ขั้นสำเร็จผล
- กิจกรรมในขั้นสำเร็จผล
- ปฏิบัติการขั้นสำเร็จผล

กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
โดยใช้ สื่อ Power Point
- นักศึกษาปฏิบัติการขั้น
สำเร็จผล

แผนการสอน
- ความสำคัญของแผนการสอน
- การจัดทำแผนการสอน
- ปฏิบัติการจัดทำแผนการสอน

กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
โดยใช้ สื่อ Power Point
- นักศึกษาปฏิบัติการจัดทำแผนการสอน

สอบปลายภาค
กิจกรรม : -

อาจารย์ผู้สอน