รายละเอียด

เคมีสำหรับวิศวกร / Chemistry for Engineers

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 2 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNSC201_SEC3
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เคมีสำหรับวิศวกร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Chemistry for Engineers
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

นักศึกษาสามารถติดต่ออาจารย์ผู้สอนได้ทาง 

โทร.0873053667 

ID line : chinanat7983

FB chinanat witthayaprapakorn

เริ่มพบกันวันแรกตามตารางสอนค่ะ ตาม link นะคะ

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ae9f33e6b3d7e44a98b193544534e986c%40thread.tacv2/General?groupId=6adc5b2d-881e-46cd-b7c4-2e19a6859e87&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

รายวิชา - เคมีสำหรับวิศวกร

บทที่ 1 บทนำและปริมาณสารสัมพันธ์
1.1 อะตอม โมเลกุล สูตรเคมี คำนวณน้ำหนักอะตอม น้ำหนักโมเลกุล น้ำหนักสูตร
1.2 สมการเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ พลังงานและการเปลี่ยนแปลงทางเคมี

กิจกรรม : - การสอนแบบการตั้งคำถาม (Questioning)
- การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มย่อย (Small - Group Discussion)
- การสอนแบบกรณีศึกษา (Case Studies)
- การสอนแบบบรรยาย

บทที่ 1 บทนำและปริมาณสารสัมพันธ์
1.1 อะตอม โมเลกุล สูตรเคมี คำนวณน้ำหนักอะตอม น้ำหนักโมเลกุล น้ำหนักสูตร
1.2 สมการเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ พลังงานและการเปลี่ยนแปลงทางเคมี
กิจกรรม : - การสอนแบบการตั้งคำถาม (Questioning)
- การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มย่อย (Small - Group Discussion)
- การสอนแบบกรณีศึกษา (Case Studies)
- การสอนแบบบรรยาย

บทที่ 2 โครงสร้างอะตอม
2.1โครงสร้างของอะตอมยุคแรก ทฤษฎีควอนตัม
2.2 เลขควอนตัม การจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานย่อย การจัดเรียงอิเล็กตรอนแบบออร์บิทัลไดอะแกรม

กิจกรรม : - การสอนแบบการตั้งคำถาม (Questioning)
- การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มย่อย (Small - Group Discussion)
- การสอนแบบกรณีศึกษา (Case Studies)
- การสอนแบบบรรยาย

บทที่ 3 ตารางธาตุ
3.1 ตารางธาตุในปัจจุบันและการจัดเรียงอิเล็กตรอนของอะตอมกับตารางธาตุ
3.2 ขนาดอะตอม พลังงานไอออไนเซชัน ค่าอิเล็กตรอนแอฟฟินิตี้ และค่า อิเล็กโตรเนกาติวิตี้

กิจกรรม : - การสอนแบบการตั้งคำถาม (Questioning)
- การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มย่อย (Small - Group Discussion)
- การสอนแบบกรณีศึกษา (Case Studies)
- การสอนแบบบรรยาย

บทที่ 4 ธาตุเรฟพรีเซนเททีฟและโลหะทรานสิชัน
4.1ธาตุเรฟพรีเซนเททีฟ
4.2 อโลหะ และธาตุทรานซิชัน

กิจกรรม : - การสอนแบบการตั้งคำถาม (Questioning)
- การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มย่อย (Small - Group Discussion)
- การสอนแบบกรณีศึกษา (Case Studies)
- การสอนแบบบรรยาย

บทที่ 5 พันธะเคมี
5.1พันธะไอออนิก พันธะโควาเลนต์ พันธะโลหะ
5.2 พลังงานพันธะ ความยาวพันธะ มุมพันธะ และสภาพขั้วพันธะ
5.3เรโซแนนซ์ ทฤษฎีพันธะโควาเลนต์ ทฤษฎีโมเลคิวลาร์ออร์บิทัลออร์บิทัลไฮบริไดเซชัน
5.4 แรงวันเดอร์วาล์ล พันธะไฮโดรเจน

กิจกรรม : - การสอนแบบการตั้งคำถาม (Questioning)
- การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มย่อย (Small - Group Discussion)
- การสอนแบบกรณีศึกษา (Case Studies)
- การสอนแบบบรรยาย

บทที่ 5 พันธะเคมี
5.1พันธะไอออนิก พันธะโควาเลนต์ พันธะโลหะ
5.2 พลังงานพันธะ ความยาวพันธะ มุมพันธะ และสภาพขั้วพันธะ
5.3เรโซแนนซ์ ทฤษฎีพันธะโควาเลนต์ ทฤษฎีโมเลคิวลาร์ออร์บิทัลออร์บิทัลไฮบริไดเซชัน
5.4 แรงวันเดอร์วาล์ล พันธะไฮโดรเจน

กิจกรรม : - การสอนแบบการตั้งคำถาม (Questioning)
- การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มย่อย (Small - Group Discussion)
- การสอนแบบกรณีศึกษา (Case Studies)
- การสอนแบบบรรยาย

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

บทที่ 6 ของแข็ง ของเหลว แก๊ส
6.1 การวัดปริมาตร อุณหภูมิ ความดัน กฎของแก๊ส พฤติกรรมของแก๊สจริง
6.2 ลักษณะทั่วไปของของแข็ง ระบบของผลึก พลังงานแลตทิช
6.3 สมบัติทั่วไปของของเหลว พลังงานของการเปลี่ยนวัฏภาค
6.4 ชนิดสารละลาย ความเข้มข้น สมบัติคอลลิเกทีฟ และคอลลอยด์

กิจกรรม : - การสอนแบบการตั้งคำถาม (Questioning)
- การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มย่อย (Small - Group Discussion)
- การสอนแบบกรณีศึกษา (Case Studies)
- การสอนแบบบรรยาย

บทที่ 6 ของแข็ง ของเหลว แก๊ส
6.1 การวัดปริมาตร อุณหภูมิ ความดัน กฎของแก๊ส พฤติกรรมของแก๊สจริง
6.2 ลักษณะทั่วไปของของแข็ง ระบบของผลึก พลังงานแลตทิช
6.3 สมบัติทั่วไปของของเหลว พลังงานของการเปลี่ยนวัฏภาค
6.4 ชนิดสารละลาย ความเข้มข้น สมบัติคอลลิเกทีฟ และคอลลอยด์
กิจกรรม : - การสอนแบบการตั้งคำถาม (Questioning)
- การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มย่อย (Small - Group Discussion)
- การสอนแบบกรณีศึกษา (Case Studies)
- การสอนแบบบรรยาย

บทที่ 7 จลนศาสตร์เคมี
7.2 กฎอัตรา ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราเร็วของปฏิกิริยา
7.2 ปฏิกิริยาอันดับศูนย์ หนึ่ง และสอง
7.3 ทฤษฎีการชน และทฤษฎีสภาวะแทรนซิชัน

กิจกรรม : - การสอนแบบการตั้งคำถาม (Questioning)
- การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มย่อย (Small - Group Discussion)
- การสอนแบบกรณีศึกษา (Case Studies)
- การสอนแบบบรรยาย

บทที่ 8 สมดุลเคมี
8.1 ลักษณะทั่วไปของสภาวะสมดุล คำนวณค่าคงที่สมดุล
8.2 หลักของลาเตอลิเยร์ ปัจจัยที่มีผลต่อสภาวะสมดุล

กิจกรรม : - การสอนแบบการตั้งคำถาม (Questioning)
- การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มย่อย (Small - Group Discussion)
- การสอนแบบกรณีศึกษา (Case Studies)
- การสอนแบบบรรยาย

บทที่ 9 สมดุลไอออนในน้ำ
9.1 นิยามกรด เบส ปัจจัยที่มีผลต่อความแกรงกรด เบส การแตกตัวของกรดอ่อน เบสอ่อน ปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส สารละลายบัฟเฟอร์
9.3 การไทเตรทระหว่างกรด เบส
9.3 ค่าคงที่ผลคูณการละลาย การตกตะกอน ผลของไอออนร่วม สมดุลไอออนเชิงซ้อน

กิจกรรม : - การสอนแบบการตั้งคำถาม (Questioning)
- การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มย่อย (Small - Group Discussion)
- การสอนแบบกรณีศึกษา (Case Studies)
- การสอนแบบบรรยาย

บทที่ 9 สมดุลไอออนในน้ำ
9.1 นิยามกรด เบส ปัจจัยที่มีผลต่อความแกรงกรด เบส การแตกตัวของกรดอ่อน เบสอ่อน ปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส สารละลายบัฟเฟอร์
9.3 การไทเตรทระหว่างกรด เบส
9.3 ค่าคงที่ผลคูณการละลาย การตกตะกอน ผลของไอออนร่วม สมดุลไอออนเชิงซ้อน

กิจกรรม : - การสอนแบบการตั้งคำถาม (Questioning)
- การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มย่อย (Small - Group Discussion)
- การสอนแบบกรณีศึกษา (Case Studies)
- การสอนแบบบรรยาย

บทที่ 9 สมดุลไอออนในน้ำ
9.1 นิยามกรด เบส ปัจจัยที่มีผลต่อความแกรงกรด เบส การแตกตัวของกรดอ่อน เบสอ่อน ปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส สารละลายบัฟเฟอร์
9.3 การไทเตรทระหว่างกรด เบส
9.3 ค่าคงที่ผลคูณการละลาย การตกตะกอน ผลของไอออนร่วม สมดุลไอออนเชิงซ้อน

กิจกรรม : - การสอนแบบการตั้งคำถาม (Questioning)
- การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มย่อย (Small - Group Discussion)
- การสอนแบบกรณีศึกษา (Case Studies)
- การสอนแบบบรรยาย

ทบทวน
กิจกรรม :

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน