รายละเอียด

เทคโนโลยีการพิมพ์สกรีน / Screen Printing Technology

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BTEPP130
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เทคโนโลยีการพิมพ์สกรีน
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Screen Printing Technology
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

วิชาเทคโนโลยีการพิมพ์สกรีน สำหรับนักศึกษาเลือกกลุ่มวิชาเลือก หลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ชั้นปีที่ 3

รายวิชา - เทคโนโลยีการพิมพ์สกรีน

หน่วยที่ 1 เทคโนโลยีการพิมพ์สกรีน
1.1 เทคโนโลยีการพิมพ์สกรีน
1.1.1 นวัตกรรมการพิมพ์สกรีน
1.1.2 เทคโนโลยีการนำไปใช้
1.2 เทคโนโลยีวัสดุสกรีน
1.2.1 กาวอัด
1.2.2 ผ้าสกรีน
1.2.3 หมึกพิมพ์

กิจกรรม : -บรรยายออนไลน์ ผ่าน MS.Team
ใบงานปฏิบัติ ครั้งที่ 1 1. ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์สิ่งพิมพ์สกรีน 2. จัดส่งภาพประกอบการฝึก 3. บันทึกภาพวิดีโอเป็นคลิปสั้น 4. ส่งไฟล์งาน ผ่าน Google Classroom

หน่วยที่ 2 เทคนิคการผลิตน้ำหนักสีภาพ
2.1 ความรู้เกี่ยวกับการผลิตน้ำหนักสีภาพ
2.1.1 หลักการของผลิตน้ำหนักสีภาพ
2.1.2 ลักษณะภาพฮาล์ฟโทน
2.1.3 การสร้างภาพฮาล์ฟโทน
2.2 กระบวนการผลิตน้ำหนักสีภาพ
2.2.1 กระบวนการผลิตน้ำหนักสีของภาพฮาล์ฟโทนด้วยคอมพิวเตอร์

กิจกรรม : -บรรยายออนไลน์ ผ่าน MS.Team
ใบงานปฏิบัติ ครั้งที่ 2 1. ฝึกปฏิบัติการเตรียมไฟล์สำหรับการทำภาพต้นฉบับแบบผลิตน้ำหนักสีภาพฮาร์ฟโทน 1 สี
2. จัดส่งภาพประกอบการฝึก 3. บันทึกภาพวิดีโอเป็นคลิปสั้น 4. ส่งไฟล์งาน ผ่าน Google Classroom

2.3 มาตรฐานการสร้างแม่พิมพ์สกรีน
2.3.1 เครื่องหมายและตำแหน่ง
2.3.2 มาตรฐานการสร้างแม่พิมพ์สกรีน
2.4 กระบวนการสร้างแม่พิมพ์สกรีน
2.4.1 การวางตำแหน่งของภาพต้นฉบับ
2.4.2 ขั้นตอนการทำแม่พิมพ์สกรีน

กิจกรรม : -บรรยายออนไลน์ ผ่าน MS.Team
ใบงานปฏิบัติ ครั้งที่ 3 1. ฝึกปฏิบัติการทำแม่พิมพ์สกรีนสำหรับการสร้างภาพแบบฮาล์ฟโทน 2. จัดส่งภาพประกอบการฝึก 3. บันทึกภาพวิดีโอเป็นคลิปสั้น 4. ส่งไฟล์งาน ผ่าน Google Classroom

2.5 ความรู้เกี่ยวกับการผลิตภาพพิมพ์สอดสี
2.5.1 หลักการของผลิตภาพสกรีนสอดสี
2.5.2 ลักษณะภาพสกรีนสอดสี
2.5.3 เทคนิคการทำ Overlapping
2.5.3 การสร้างภาพสกรีนสอดสี

กิจกรรม : -บรรยายออนไลน์ ผ่าน MS.Team
ใบงานปฏิบัติ ครั้งที่ 4 1. ฝึกปฏิบัติการทำภาพต้นฉบับแบบผลิตน้ำหนักสีภาพพิมพ์สกรีนสอดสี CMYK 2. จัดส่งภาพประกอบการฝึก 3. บันทึกภาพวิดีโอเป็นคลิปสั้น 4. ส่งไฟล์งาน ผ่าน Google Classroom

2.6 มาตรฐานการสร้างแม่พิมพ์สกรีน
2.3.1 เครื่องหมายและตำแหน่ง
2.3.2 มาตรฐานการสร้างแม่พิมพ์สกรีน
2.7 กระบวนการสร้างแม่พิมพ์สกรีน
2.7.1 การวางตำแหน่งของภาพต้นฉบับ
2.7.2 ขั้นตอนการทำแม่พิมพ์สกรีนสอดสี

กิจกรรม : -บรรยายออนไลน์ ผ่าน MS.Team
ใบงานปฏิบัติ ครั้งที่ 5 1. ฝึกปฏิบัติการทำแม่พิมพ์สกรีนสำหรับการสร้างภาพแบบสอดสี CMYK 2. จัดส่งภาพประกอบการฝึก 3. บันทึกภาพวิดีโอเป็นคลิปสั้น 4. ส่งไฟล์งาน ผ่าน Google Classroom

หน่วยที่ 3 เทคนิคการพิมพ์สกรีนสำหรับเซรามิก
3.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับรูปลอกเซรมิก
3.1.1 ความหมายของรูปลอกเซรมิก
3.1.2 ประเภทของรูปลอกเซรามิก
3.2 วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการทำรูปลอกเซรามิก
3.2.1 วัสดุที่ใช้ในการทำรูปลอกเซรามิก
3.2.2 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการทำรูปลอกเซรามิก
3.3 การออกแบบลวดลายและการสร้างภาพต้นฉบับ
3.3.1 การออกแบบลวดลายสำหรับงานสกรีน
3.3.2 การสร้างภาพต้นแบบ

กิจกรรม : -บรรยายออนไลน์ ผ่าน MS.Team
ใบงานปฏิบัติ ครั้งที่ 6 1. ฝึกปฏิบัติการทำภาพต้นแบบสำหรับการพิมพ์สกรีนรูปลอกเซรามิก 2. จัดส่งภาพประกอบการฝึก 3. บันทึกภาพวิดีโอเป็นคลิปสั้น 4. ส่งไฟล์งาน ผ่าน Google Classroom

3.4 การตกแต่งด้วยรูปลอกเซรามิค
3.4.1 ประเภทของรูปลอกเซรามิค
3.4.2 การพิมพ์รูปลอกเซรามิกชนิดบนเคลือบ
3.4.3 การออกแบบต้นฉบับด้วยคอมพิวเตอร์
3.4.4 ขั้นตอนการถ่ายทอดภาพบนเคลือบ 1 สี


กิจกรรม : -บรรยายออนไลน์ ผ่าน MS.Team
ใบงานปฏิบัติ ครั้งที่ 7 1. ฝึกปฏิบัติการพิมพ์สกรีนรูปลอกเซรามิค 1 สี 2. จัดส่งภาพประกอบการฝึก 3. บันทึกภาพวิดีโอเป็นคลิปสั้น 4. ส่งไฟล์งาน ผ่าน Google Classroom

3.4.5 การทำต้นฉบับสำหรับการพิมพ์สกรีนรูปลอกเซรามิคสอดสี
3.4.6 วัสดุ อุปกรณ์สำหรับพิมพ์งานสกรีนสอดสี
3.4.7 ขั้นตอนการถ่ายทอดภาพบนเคลือบงานสอดสี
กิจกรรม : -บรรยายออนไลน์ ผ่าน MS.Team
ใบงานปฏิบัติ ครั้งที่ 8 1. ฝึกปฏิบัติการพิมพ์สกรีนรูปลอกเซรามิค 2 สี 2. จัดส่งภาพประกอบการฝึก 3. บันทึกภาพวิดีโอเป็นคลิปสั้น 4. ส่งไฟล์งาน ผ่าน Google Classroom

สอบกลางภาค
กิจกรรม : สอบออนไลน์ ผ่าน MS.Team

หน่วยที่ 4 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
4.1 การพิมพ์ถ่ายโอนความร้อน
4.1.1 หลักการพิมพ์
4.1.2 เครื่องถ่ายโอนความร้อน
4.1.3 การนำไปใช้งาน

กิจกรรม : -บรรยายออนไลน์ ผ่าน MS.Team
ใบงานปฏิบัติ ครั้งที่ 9 1. ฝึกปฏิบัติการพิมพ์ด้วยเทคนิคการพิมพ์แบบถ่ายโอนความร้อนประเภทวัสดุผ้าพิมพ์ 2. จัดส่งภาพประกอบการฝึก 3. บันทึกภาพวิดีโอเป็นคลิปสั้น 4. ส่งไฟล์งาน ผ่าน Google Classroom

4.2 การออกแบบลวดลายและการสร้างภาพด้วยการพิมพ์ถ่ายโอนความร้อน
4.2.1 วัสดุอุปกรณ์
4.2.2 กระบวนการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์
4.2.3 การสร้างมูลค่าสิ่งพิมพ์ด้วยการพิมพ์ถ่ายโอนความร้อน

กิจกรรม : -บรรยายออนไลน์ ผ่าน MS.Team
ใบงานปฏิบัติ ครั้งที่ 10 1. ฝึกปฏิบัติการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์และการสร้างสิ่งพิมพ์ด้วยระบบการพิมพ์ถ่ายโอนความร้อน 2. จัดส่งภาพประกอบการฝึก 3. บันทึกภาพวิดีโอเป็นคลิปสั้น 4. ส่งไฟล์งาน ผ่าน Google Classroom

4.3 เทคโนโลยีการพิมพ์สกรีนแบบผสม
4.3.1 ความหมายเทคโนโลยีการพิมพ์แบบไฮบริด
4.3.2 เทคโนโลยีการพิมพ์แบบผสม
4.3.3 ความสัมพันธ์ระหว่างวัสดุพิมพ์กับระบบพิมพ์
4.3.4 หมึกพิมพ์แบบไฮบริด

กิจกรรม : -บรรยายออนไลน์ ผ่าน MS.Team
ใบงานปฏิบัติ ครั้งที่ 11 1. ฝึกปฏิบัติการประยุกต์ระบบการพิมพ์สกรีนกับระบบการพิมพ์อื่นๆ 2. จัดส่งภาพประกอบการฝึก 3. บันทึกภาพวิดีโอเป็นคลิปสั้น 4. ส่งไฟล์งาน ผ่าน Google Classroom

หน่วยที่ 5 การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการพิมพ์สกรีน
5.1 ความหมายและความสำคัญการควบคุมคุณภาพ
5.1.1 ความหมายการควบคุมคุณภาพงานพิมพ์
5.1.2 ความสำคัญการควบคุมคุณภาพงานพิมพ์

กิจกรรม : -บรรยายออนไลน์ ผ่าน MS.Team
ใบงานปฏิบัติ ครั้งที่ 12 1. ฝึกปฏิบัติการพิมพ์สกรีนบนวัสดุพิมพ์ประเภทกระดาษ 2. จัดส่งภาพประกอบการฝึก 3. บันทึกภาพวิดีโอเป็นคลิปสั้น 4. ส่งไฟล์งาน ผ่าน Google Classroom


หน่วยที่ 6 การจัดการสิ่งแวดล้อมและชุมชน
6.1 ความหมายและความสำคัญการจัดการสิ่งแวดล้อม
6.1.1 ความหมายการจัดการสิ่งแวดล้อม
6.1.2 หลักการของการพิมพ์ที่ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
6.1.3 เทคโนโลยีเพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมในกระบวนการพิมพ์

กิจกรรม : -บรรยายออนไลน์ ผ่าน MS.Team
ใบงานปฏิบัติ ครั้งที่ 13 1. ฝึกปฏิบัติและวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีเพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการพิมพ์สกรีน2. จัดส่งภาพประกอบการฝึก 3. บันทึกภาพวิดีโอเป็นคลิปสั้น 4. ส่งไฟล์งาน ผ่าน Google Classroom

6.2 การจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานที่พิมพ์
6.2.1 มลภาวะในอุตสาหกรรม
6.2.2 การจัดการและลดมลภาวะ
6.2.3 การจัดการระบบความปลอดภัยในสถานที่พิมพ์

กิจกรรม : -บรรยายออนไลน์ ผ่าน MS.Team
ใบงานปฏิบัติ ครั้งที่ 14 1. ฝึกปฏิบัติการตรวจสอบสร้างแนวทางการจัดการมลภาวะในอุตสาหกรรมการพิมพ์สกรีน
2. จัดส่งภาพประกอบการฝึก 3. บันทึกภาพวิดีโอเป็นคลิปสั้น 4. ส่งไฟล์งาน ผ่าน Google Classroom

6.3 ถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีการพิมพ์สกรีนสู่ชุมชน
6.3.1 การเก็บข้อมูลพื้นที่ชุมชน
6.3.2 การวิเคราะห์ข้อมูลของชุมชน
6.3.3 การสร้างองค์ความรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยี

กิจกรรม : -บรรยายออนไลน์ ผ่าน MS.Team
ใบงานปฏิบัติ ครั้งที่ 15 1. ฝึกปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้การพิมพ์สกรีนสู่ชุมชนหรือโรงเรียนใกล้บ้าน โดยนำเอาหลักการพิมพ์สกรีนมาสร้างสรรค์และบูรณาการให้เข้ากับชุมชนได้
2. จัดส่งภาพประกอบ 3. บันทึกภาพวิดีโอเป็นคลิปสั้น 4. ส่งไฟล์งาน ผ่าน Google Classroom

ทบทวน
กิจกรรม : -บรรยายออนไลน์ ผ่าน MS.Team

อาจารย์ผู้สอน