รายละเอียด

โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล / Mechanical Engineering Project

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 2 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGME120
  • ชื่อรายวิชา(TH) : โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Mechanical Engineering Project
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2563

รายละเอียด

รายวิชา - โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล

อาจารย์ผู้สอน