รายละเอียด

โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล / Mechanical Engineering Project

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGME120
  • ชื่อรายวิชา(TH) : โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Mechanical Engineering Project
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

นักศึกษาที่ลงเรียนวิชาโครงงานวิศวกรรมเครื่องกลให้เจอกัน    วันพฤหัสบดี 2 กรกฏาคม2563 เวลา 12.30 น.ที่โรงงานเครื่องกล

รายวิชา - โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล

อาจารย์ผู้สอน