รายละเอียด

เทอร์โมไดนามิคส์ / thermodynamic

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGIE140
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เทอร์โมไดนามิคส์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : thermodynamic
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ให้มาเจอกันตามเวลาเรียนและห้องเรียนที่แจ้งไว้ในตารางเรียน​   

สอบกลางภาคมี​3​ข้อ25คะแนนบทที่1และ2เปิดตำราต้องมีหนังของตนเองห้ามยืมเพื่อนในห้อง

รายวิชา - เทอร์โมไดนามิคส์

อาจารย์ผู้สอน