รายละเอียด

การฟังพูดภาษาอังกฤษทางธุรกิจ / Listening and speaking English for Business

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBABA740
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การฟังพูดภาษาอังกฤษทางธุรกิจ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Listening and speaking English for Business
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

นักศึกษาสามารถติดต่ออาจารย์ผู้สอนได้ทาง

โทรศัพท์ 088-404-4489 หรือ email: peipei@rmutl.ac.th หรือ nongnootpeipei@gmail.com

ให้นักศึกษาเข้าพบอาจารย์ผู้สอนในวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 8.15 น. ณ ห้อง 80-604 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

เพื่อชี้แจงในการเตรียมตัวสำหรับการเรียนการสอนในสัปดาห์ถัดไป รวมไปถึงรายละเอียดของหนังสือ 

 

รายวิชา - การฟังพูดภาษาอังกฤษทางธุรกิจ

อาจารย์ผู้สอน